Nuorten ammatillinen peruskoulutus

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja sen suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika vaihtelee riippuen opiskelijan etenemistahdista, aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Suoritettu lukio tai ylioppilastutkinto lyhentää opiskeluaikaa. Kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen.

Opintojen ohjaus

Jokaisessa koulutalossa ohjausta antavat opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja sekä muu henkilöstö.

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on yksi opetuksen toteutustapa, jossa osa tai kaikki opintokokonaisuuden tavoitteista opiskellaan työpaikalla oikeissa työtilanteissa. Tästä syystä työssäoppimisesta ei laadita työsopimusta eikä pääsääntöisesti makseta palkkaa. Työssäoppimista sisältyy kaikkiin kolmivuotisiin tutkintoihin vähintään 20 viikkoa. Työssäoppimisen voi tietyin ehdoin suorittaa myös ulkomailla.

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt sisältyvät kaikkiin nuorisoasteen perustutkintoihin. Näytöllä tarkoitetaan koulutuksen aikana työelämän kanssa järjestettävää työtilannetta tai työprosessia, jossa opiskelija osoittaa saavuttaneensa ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon.

HOPSin laadinta, aiemman osaamisen tunnustaminen ja erityisopetus

Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) laaditaan perustutkinnon opetussuunnitelman pohjalta. HOPSiin kirjataan opiskelijan valitsema suuntautuminen, muut valinnaiset opinnot ja työssäoppiminen sekä tunnustettu aikaisempi osaaminen. Opiskelija osallistuu oman HOPSinsa laadintaan. erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan HOJKS.