Ammatillisen perustutkinnon rakenne ja sisältö

Turun ammatti-instituutin opetussuunnitelman yhteinen osa

Ammatillinen perustutkinto 180 osp 

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp

  • Työssäoppiminen sisältyy ammatillisiin opintoihin.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka)
  • yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen  (yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)
  • sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (kulttuurien tuntemus, taide- ja kulttuuri, etiikka, psykologia, ympäristöosaaminen)

Vapaasti valittavat opinnot, 10 osp

  • Vapaasti valittavien tutkinnon osien tulee tukea tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Ne voivat olla tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus määritellään osaamispisteinä. Tutkinto edellyttää opiskelijalta vähintään 180 osaamispisteen suorittamista. Opinnot rakentuvat koulussa tapahtuvasta lähiopetuksesta, työssäoppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta.

Oppilaitoksen opetussuunnitelmassa määritellään periaatteet, joiden mukaan osa ammatillisten tutkinnon osien tavoitteista opiskellaan työpaikoilla. Työssäoppimista on työpaikoilla tai oppilaitoksessa vähintään 30 osaamispistettä. Työssä opitaan alan ammattitaitoa, työpaikan sääntöjä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työssäoppimispaikalla opiskelijaa ohjaavat työpaikkaohjaajat ja työssäoppimisesta vastaava opettaja.

Ammattiosaamisen näytöissä varmistetaan, että opiskelija on saavuttanut ammatissa vaadittavat taidot. Ammattiosaamisen näytöt ovat koulun ja työelämän yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai prosessi.