Lähes 400 Turun ammatti-instituutin opiskelijaa, työpaikkaohjaajaa ja opettajaa vastasi työssäoppimisen kyselyyn aikavälillä 28.9.2015 - 31.5.2016.

– lähes kaikki työpaikkaohjaajat ovat valmiita ohjaamaan jatkossakin

Lähes 400 Turun ammatti-instituutin opiskelijaa, työpaikkaohjaajaa ja opettajaa vastasi työssäoppimisen kyselyyn aikavälillä 28.9.2015 - 31.5.2016. Kyselyssä oli mukana kahdeksan nuorisoasteen tutkinnon työssäoppimisjaksot: maanmittaus-, prosessi-, puu- ja rakennusala, sähkö- ja automaatio- sekä talotekniikka, tekstiili- ja vaatetusala sekä tieto- ja tietoliikennetekniikka. Kyselyyn vastasi 31 % kohderyhmästä. Eniten vastauksia saatiin rakennusalalta.

Ohjeita ja työaikoja noudatetaan, työturvallisuuteen perehdytetty

Työpaikkaohjaajat olivat tyytyväisiä opiskelijalle annettujen ohjeiden ja työaikojen noudattamiseen ja 78 % heistä tiesi riittävästi etukäteen työssäoppimisen tavoitteista ja ammattiosaamisen näytön arviointikriteereistä. Opiskelijat kokivat, että työpaikalla tiedettiin heidän tulostaan ja että työpaikkaohjaajat perehdyttivät heidät työturvallisuuteen.

Työpaikkaohjaajat ja opettajat ohjaavat ja antavat palautetta, työpaikkakäyntejä ei ollut helppo sopia

Opiskelijat kokivat, että työpaikkaohjaajalla oli aikaa ohjata heitä ja he saivat myös ohjaavaa palautetta työskentelystään.

Samaa tai melkein samaa mieltä oli 84 % mielipiteensä kertoneista opiskelijoista väittämän ”saivat tarvittaessa ohjausta opettajalta (käynnin aikana, s-postin, puhelimen tai sähköisen päiväkirjan välityksellä)” kanssa. Työpaikkaohjaajista 86 % koki opettajan käyneen riittävän usein katsomassa opiskelijaa työpaikalla.  Työssäoppimisjakson aikana (2-12 viikkoa) opettaja kävi työpaikalla keskimäärin kaksi kertaa. Opettajista 42 % kertoi, ettei ollut aikataulullisesti helppo sopia käyntejä työpaikoille.

Arvioinnit kriteerien mukaisesti

Opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja opettajat tiesivät mitä osaamista ammattiosaamisen näytössä arvioidaan ja heidän kaikkien mielestä arviointi tapahtui kriteerien mukaisesti.

Kokonaisarvio työssäoppimisesta

Opettajat kokivat, että työssäoppimispaikkojen löytäminen ja soveltuvuuden arviointi on selkeä haaste kyselyyn vastanneilla aloilla. Kaikkien vastaajaryhmien mielestä opiskelijoiden työturvallisuuteen perehdytys on selvästi parantunut.

Työpaikkaohjaajien mielestä opiskelijat olivat aktiivisia ja kehittyivät ammatillisesti jakson aikana.  Ohjaajista 98 % oli jatkossakin valmis ohjaamaan opiskelijoita, vaikka vain 21 % oli suorittanut työpaikkaohjaajakoulutuksen. Koulutustarve on siten jatkuva ja edesauttaa yhteistyötä.

Opiskelijoiden mielestä työssäoppimisjakson sisällöstä pitäisi kertoa paljon enemmän ja aikaisemmin, samoin näyttöä ja sen kriteereitä tulisi käydä selkeästi ja yksityiskohtaisesti läpi ennen näyttöä.

Lisätiedot:

rolf.holmberg@turku.fi
työssäoppimisen koordinaattori