Työelämä muuttuu. Ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy. Ansaintalogiikat uudistuvat. Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät. Osaamista uudistetaan läpi työuran.

Ammatillinen koulutus uudistuu uuden lain astuttua voimaan 1.1.2018. Reformin tavoitteena on, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan nykyistä nopeammin työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Sekä nuorille että jo työelämässä oleville aikuisille rakennetaan yksilöllisiä opintopolkuja. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään ja käyttöön otetaan uusi koulutussopimusmalli.

Mikä muuttuu opiskelijalle?

Uuden ammatillisen koulutuksen ytimessä ovat yksilölliset opintopolut, opiskelijan tarpeet ja tavoitteet sekä riittävä tuki. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija vielä tarvitsee.

Yhteishaku ja jatkuva haku

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan 1.1.2018 alkaen pääasiassa jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville. Jatkuva haku mahdollistaa sen, että koulutukseen voi hakea ja päästä silloin, kun siihen on tarve.

Haku oppisopimuskoulutukseen ja työvoimakoulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen haetaan kuten nykyisinkin jatkuvan haun kautta ottamalla yhteyttä suoraan oppisopimustoimistoon. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina soveltuvaa työpaikkaa.

Työ- ja elinkeinotoimisto päättää myös jatkossa opiskelijoiden valitsemisesta työvoimakoulutukseen. Opiskelijaksi voidaan valita koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan ammattiin tai tehtävään soveltuva henkilö, jolla on työ- ja elinkeinotoimiston toteama koulutustarve.

Opintojen arviointiasteikko muuttuu

Opintojen arviointiasteikko muuttuu kolmiportaisesta (1–3) viisiportaiseksi (1–5). Uudistuksen myötä arvosanat ovat nykyistä erottelevampia ja opiskelijoiden näkökulmasta siten myös oikeudenmukaisempia.

Arviointiasteikko muuttuu ammatillisissa perustutkinnoissa, mutta ei ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa eikä valmentavissa koulutuksissa, joissa säilyy nykyinen hyväksytty/hylätty asteikko.

Viisiportainen arviointiasteikko otetaan käyttöön 1.8.2018 ja sen jälkeen aloittavien perustutkinto-opiskelijoiden osaaminen arvioidaan koulutuksen alusta saakka viisiportaisella asteikolla.

Ennen vuotta 2018 aloitetut opinnot

Vuonna 2017 tai sitä ennen ammatilliset opinnot aloittaneella opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän aloitti opintonsa. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti.

Opiskelija voi halutessaan siirtyä suorittamaan tutkintoa uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tällöin hänelle laaditaan uuden lainsäädännön mukainen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelijan jo suorittamat tutkinnon osat tunnustetaan osaksi uusien tutkinnon perusteiden mukaista tutkintoa, ja arvosanat muunnetaan vastaamaan arviointiasteikon 1-5 mukaisia arvosanoja.

1.1.2018 – 31.7.2018 aloittaneet ammatillisen perustutkinnon opiskelijat siirtyvät automaattisesti suorittamaan tutkinnon uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti 1.8.2018 alkaen.

Mikä muuttuu työelämälle?

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä tutkinnot ovat nykyistä laaja-alaisempia ja niillä pystytään joustavammin vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin. Uudistuksella lisätään, monipuolistetaan ja yhdenmukaistetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen sekä työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työllinen ja hänelle maksetaan palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta. Oppisopimus voidaan sopia kerralla koko tutkintoon tai pienempään tutkinnon osaan.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Myöskään työpaikalle ei makseta koulutuskorvausta. Koulutussopimuksesta sovitaan aina tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Sopimuksen tekevät koulutuksen järjestäjän edustaja ja työpaikka. Koulutussopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti ja annetaan opiskelijalle tiedoksi.