Opettaja Juha Pusa haluaa, että jokainen opiskelija onnistuu. Hänen matematiikan tuntinsa rakentuvatkin positiivisista onnistumisen kokemuksista. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö myönsi Pusalle palkinnon matematiikan opetuksen kehittämisestä. Säätiön tavoitteena on kannustaa opettajia kehittämään opetusta ja uusia innostavia tapoja oppia.

Millä tavoin pyrit herättämään opiskelijoiden kiinnostuksen ja innostuksen työssäsi?

Oppituntien tunnelman on oltava hauska. Kun me kaikki viihdymme, otamme uusia asioita vastaan paremmin. Opiskelijat ajattelevat usein, etteivät he osaa, eivät ole ikinä osanneet ja eivät voi ikinä myöskään oppia. Tätä ajattelua haluan muuttaa. Haluan, että jokainen onnistuu jokaisella tunnillani jossakin. Opettajan tärkein tehtävä on saada opiskelija huomaamaan onnistumisensa. Isokin onnistuminen saattaa jäädä huomamatta, jos opiskelija on tottunut ajattelemaan, että aina menee väärin. Minun matematiikan tunnit rakentuvatkin positiivisista onnistumisen kokemuksista.

Haluan saada opiskelijat myös vastaamaan ja keskustelemaan. Monet arastelevat kysymykseen vastaamista väärän vastauksen pelossa. Yritän muistuttaa heitä siitä, että jos aina tietäisi ja vastaisi oikein, koulu olisi aivan väärä paikka. Täällä vasta opiskellaan asioita. Ei opettajakaan tiedä kaikkea. 

Miten matemaattista ajattelua voi kehittää ammatillisessa koulutuksessa?

Ammatillisessa koulutuksessa matemaattinen ajattelu näkyy tarpeena hahmottaa oman toiminnan seurauksia: kun teen näin, tapahtuu näin. Mitä on tehtävä, jotta tapahtuisi jotain muuta. Esimerkiksi havainnoimalla, mikä vaikutus jonkin lukuarvon vaihtamisella on tehtävän tulokseen kustannuksia tai kantavuutta selvitettäessä tai miten seoksen aineet käyttäytyvät ja mikä vaikutus vaikkapa mittaustarkkuudella on. Avaruudellinen hahmottaminen kehittyy kuormia lastattaessa ja robotteja ohjelmoitaessa. Ammatillinen koulutus on oikeastaan matemaattisen ajattelun punttisali.

Miten fysiikan tai ohjelmoinnin opetusta voi edistää ammatillisessa koulutuksessa matematiikan opetuksen rinnalla?

Fysiikka, kemia ja ohjelmointi ovat kaikessa ympärillämme tapahtuvissa ilmiöissä selittäviä tekijöitä. Ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää korostaa, miksi jokin ilmiö tapahtuu tai miten jokin käytettävä laite toimii ja miten näihin toimintoihin ja ilmiöihin voidaan vaikuttaa. Tässä kohdassa fysiikan, kemian ja ohjelmoinnin tuntemuksesta on etua ja niihin perehtyminen auttaa ymmärtämään tapahtumia lisää. Itse pyrin myös korostamaan, että kun osaa selittää asiakkaalle, mitä on tekemässä ja miksi, saa asiakas työntekijästä kuvan alansa osaavana ammattilaisena.

Miten matemaattisia aineita opetetaan ammatillisessa koulutuksessa eri aloilla?

Ammatillisessa koulutuksessa matematiikan esimerkit ja tehtävät liittyvät ammatillisiin sisältöihin. Uusi opetussuunnitelma edellyttää, että yhteisten opintojen sisältö on sama. Samoja sisältöjä voidaan kuitenkin harjoitella omaan ammattialaan liittyvillä tehtävillä. Kun matematiikan tehtävät, ovatpa ne sitten käytännön tai teorian tehtäviä, liittyvät suoraan omaan alaan, ne myös tukevat toinen toisiaan.

Matemaattisia opintoja opetetaan myös yhdessä matematiikan ja ammatillisten opintojen opettajan kanssa. Tunneilla opiskellaan molempia opintoja yhtä aikaa, jolloin sekä teoria että käytäntö yhdistyvät ja opiskelijan on helpompi havaita miten asiat liittyvät yhteen. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä olemme lisäämässä myös verkossa tapahtuvaa opetusta, niin että opiskelija saa ohjausta opiskeltavaan aiheeseen verkon välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta.

Miten olet omassa työssäsi kehittänyt matemaattisten aineiden opetusta ja uusia tapoja oppia?

Keskeisin kehittämiskohde minulla ja tiimillämme on ollut yhdessä opettaminen. Tämä menetelmä antaa aikaa erilaisille opiskelijoille, joko asioiden kertaamista tai ripeämpää opiskelutahtia kaipaaville. Olen matematiikan opetuksessa siirtynyt taulun edessä puhumisesta opiskelijan viereen. Opetan asian opiskelijalle juuri silloin kun hän on siirtymässä uuteen asiaan omassa tehtäväkokonaisuudessaan. Näin ”kaikille sama opetus samalla kerralla” -menetelmä on vaihtunut opiskelijan omaan etenemistahtiin perustuvaan täsmäopetukseen ja -ohjaukseen. 

Matematiikan tunneilla pääasiassa on, että opiskelija laskee oman opiskelumateriaalin tehtäviä ja minä ohjaan häntä tarvittaessa. Neuvoja löytyy myös tekemästäni matematiikan teoriamonisteesta, jolloin opiskelija voi perehtyä uuteen asiaan myös itsenäisesti. Fysiikan ja kemian tunneilla keskustelemme paljon. Haluan, että opiskelijat ajattelevat ääneen, mistä ilmiöt johtuvat ja pyrimme yhdessä löytämään niille selityksen. Ensi vuonna siirryn osassa opetustani käyttämään flipped classroom -menetelmää. Tämä lisää entisestään opettajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta, koska opiskelija on jo etukäteen perehtynyt tunnin aiheeseen. Näin päästään heti keskustelemaan aiheesta ja pureutumaan opiskelijan kysymyksiin epäselviksi jääneistä asioista.

Miten ammatillisen koulutuksen muutokset ja ”uusi amis” ovat vaikuttaneet tai tulevat vaikuttamaan matemaattisten aineiden opetukseen ammatillisessa koulutuksessa?

Reformin myötä opiskelijoidemme osaamistaustat muuttuvat monipuolisemmiksi. Meille tulee enemmän aikuisiän saavuttaneita opiskelijoita, joilla saattaa olla työ- ja opiskelukokemusta paljon tai sitten kouluajoista on jo pitkä aika tai koulutus on saattanut jäädä vähäiseksi. Tämä muuttaa myös matemaattisten opintojen opetusta. Meidän pitää pystyä tarjoamaan opiskelijan henkilökohtaisia tarpeita vastaavaa opetusta ja ohjausta. Osa opiskelijoistamme tulee suorittamaan opintonsa aiempaa työvaltaisemmin, jolloin myös matematiikan opetus tulee järjestää niin, että sen opiskelu on mahdollista oppilaitoksen ulkopuolella. Tähän meillä on rakenteilla erilaisia verkossa tapahtuvia opiskelun ja ohjauksen muotoja. Olemme myös suunnittelemassa oppilaitoksemme sisälle tähän tarkoitukseen osaamiskeskuksia, joissa opiskelija saa ohjausta vaikkapa matematiikan tehtävien ratkaisemiseen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana. Ammatillisen koulutuksen reformi on myös opetuksen ja oppimisen reformi.
 
Pusa on erittäin iloinen saamastaan palkinnosta: ”On hienoa, että ammatillinen koulutus saa näin hienolla tavalla huomiota. Haluaisin korostaa, että palkinnon kriteerien täytyminen on ollut kohdallani mahdollista opetusmenetelmien kehittämiseen positiivisesti suhtautuvien kollegojeni ja esimiesteni tuella. Opetusmenetelmien kehittämisessä myös hankkeista saatu tuki on ollut keskeistä."