Amispalaute on valtakunnallinen lakisääteinen palautekysely opiskelijoille. Palautetta kerätään opiskelijalta kaksi kertaa: opintojen alkuvaiheessa ja opintojen päättövaiheessa.

Turun ammatti-instituutin vastauksia on 13.11.2018 mennessä kertynyt 1200 kpl ja vastausprosentti on 70%. Vastaajista 73% on tullut opiskelemaan yhteisvalinnan kautta ja 27% muuta kautta.

Alla on kuvattu annetuista väittämistä täysin samaa mieltä tai lähes samaa mieltä olevien prosenttiosuudet:

Väittämä

Samaa tai jokseenkin samaa mieltä

Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa

92 %

Sain riittävästi tietoa opinnoista ja ammattialasta oppilaitokselta, jossa opiskelen.

82 %

Koen kuuluvani opiskeluyhteisööni

84 %

Sain riittävästi tietoa opiskeluuni liittyvistä oppilaitoksen tarjoamista palveluista.

80 %

Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin monipuolisesti

73 %

Aikaisemmat opintoni ja/tai työkokemukseni tai muu osaaminen otettiin huomioon HOKSia laadittaessa

68 %

Kanssani keskusteltiin opiskelun jälkeisistä tavoitteistani.

67 %

Minut perehdytettiin opiskelemani tutkinnon tai tutkinnon osan perusteeseen

73 %

Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan

52 %

Kanssani selvitettiin, tarvitsenko tukea opinnoissani

68 %

HOKSia laadittaessa suunniteltiin, minkälaiset oppimisympäristöt soveltuvat opintoihini

55 %

Sain riittävästi ohjausta opintojeni suunnitteluun

63 %

Tiedän, miten osaamistani arvioidaan

74 %

Koen opiskeluympäristöni turvalliseksi

90 %

Yhteistyö minua ohjaavien henkilöiden (opettajat, työpaikkaohjaajat tai muu ohjaushenkilöstö) kanssa toimii hyvin

85%

Olen tyytyväinen opintojeni aloitusvaiheeseen

83 %

Opiskelijat ovat tyytyväisiä opintojensa aloitusvaiheeseen (keskiarvo 4,3 asteikolla1-5). TAIta myös suositeltaisiin mielellään (keskiarvo 8,11, asteikolla 0 = en ollenkaan ja 10 = erittäin mielelläni).

Kyselyssä selvitettiin myös ovatko opiskelijat kokeneet tai havainneet kiusaamista, syrjintää tai häirintää oppilaitoksessa tai työpaikalla. TAIn opiskelijoista 14 % vastasi havainneensa kiusaamista, syrjintää tai häirintää. Itse kiusaamisen, syrjinnän tai häirinnän kohteena kertoi olleensa 4 % kyselyyn vastanneista. 83 % vastasi, ettei ollut havainnut tai ollut syrjinnän, kiusaamisen tai häirinnän kohteena.

Yksikin kiusaamistapaus on kuitenkin liikaa ja TAIssa kiusaamiseen puututaan välittömästi, kun sitä havaitaan.  Mikäli opettaja, muu henkilöstön jäsen tai opiskelija huomaa kiusaamista, on siitä ilmoitettava kiusaajan ja/tai kiusatun ryhmänohjaajalle tai kuraattorille.

Opiskelijan oppaasta löytyvät toimintaohjeet seksuaaliseen häirintään ja kiusaamiseen puuttumiseen:

Turun ammatti-instituutti kiittää kaikkia Amispalautteeseen vastanneita opiskelijoita. Koulutusyksiköt käsittelevät tutkintokohtaisia raportteja opettajien kokouksissa ja kehittävät toimintaansa tulosten perusteella.

Opiskelijapalautteet vaikuttavat ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoitukseen vuodesta 2020 alkaen. Vaikuttavuusrahoituksesta myönnetään 1/6 opiskelijapalautteen perusteella. Opiskelijapalautekyselyn vastausten perusteella jaetaan näin ollen 2,5 prosenttia ammatillisen koulutuksen laskennallisesta rahoituksesta. Amispalautteen kerääminen aloitettiin elokuussa 2018.