Henkilökohtaistaminen – ammatillisen koulutuksen huippuosaamista

Hyvin toteutettu henkilökohtaistaminen on oppilaitoksen asiakaskeskeistä toimintaa.

Henkilökohtaistaminen on ammatillisen koulutuksen laissa määritelty perin omintakeinen termi ja asia, jonka sisältö ja tarkoitus eivät aina sisäisty heti sen enempää oppilaitoksen henkilöstölle kuin opiskelijoillekaan. Mitä se siis on?

Henkilökohtaistamiseen kuuluvat opiskelijan tavoitteiden ja urasuunnitelman määrittely, aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, vielä puuttuvan osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittamisen suunnittelu sekä arviointi. Lisäksi henkilökohtaistamisessa sovitaan opiskelijan tarvitsemasta ohjauksesta, tuesta ja erityisestä tuesta.

Kohti omaa uraa

Urasuunnittelu on hyvä alku henkilökohtaistamiselle. Omien tavoitteiden asettamiseksi opiskelija tarvitsee jo opintojen alusta alkaen tietoa valitsemansa alan ja ammatin työelämän mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Myös jatko-opintovaihtoehdot on hyvä tuoda esiin. Opiskelijan koulutuksen aikana tekemät tutkintoa koskevat valinnat vaikuttavat aidosti hänen tulevaisuuteensa. Kaiken henkilökohtaistamiseen liittyvän ohjauksen ja toiminnan on siten perustuttava suoritettavan tutkinnon perusteisiin ja tutkinto kannattaa hyödyntää kokonaisuutena uraa hahmoteltaessa. Työ jatkuu koko koulutuksen ajan, mutta siemenet hyvälle suunnittelulle ja onnistuneille valinnoille kylvetään jo opiskelun alkuaskelilla. Opiskelijalle muodostuu siis opintojen alkuvaiheesta hieno mahdollisuus haaveilla tulevaisuudestaan ja ”pyöriä oman napansa ympärillä” osaamisiaan, toiveitaan ja tarpeitaan yhdessä ammattitaitoisen opettajan ja opinto-ohjaajan sekä vertaisryhmän ja vaikkapa työelämän ammattilaisten kanssa selkeyttäen. Motivaatio kasvaa ja pysyy, kun löytää itselleen sopivat tavoitteet ja tiet niiden saavuttamiseen. Amis alkaa sujuvasti!

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Monella opiskelijalla on jo hankittua osaamista harrastuksista, opinnoista, työelämästä ja yleensä elämästä. Kaikilla meillä on myös omia erityisen kiinnostuksen kohteitamme, joihin voimme oppimistamme kiinnittää. Jokaisen opiskelijan omien vahvuuksien ja osaamisen saattaminen näkyväksi ja myös muiden tietoisuuteen vahvistaa sekä itsetuntoa ja motivaatiota että suunniteltua yksilöllistä opintopolkua. Jos aikaisempi osaaminen on jo virallisella todistuksella dokumentoitu ja siten voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa, opiskelija voi keskittää aikaansa ja energiaansa sen osaamisen hankkimiseen, jota häneltä vielä puuttuu. Toisaalta osaamisen tunnistaminen voi tuoda esiin kipeitäkin oppimisen paikkoja, joihin pystytään tarjoamaan apua, kunhan opiskelija itse tunnustaa ainakin itselleen myös osaamisensa puutteet.

Monipuolinen oppiminen

Opiskelu ja oppiminen ovat oikeasti hauskoja ja tyydyttäviä asioita, ainakin onnistumisen hetkinä. Kun opiskelijalla on ymmärrys hänen suorittamansa tutkinnon ja sitä kautta valitsemansa ammatin sisällöstä ja osaamisvaatimuksista, hän osaa paremmin yhdistää opittavat asiat tulevaan työelämäänsä ja hyödyntää erilaiset oppimisen tavat oman osaamisensa kehittämisessä. Oppilaitoksen tehtävänä on siis tarjota mahdollisuuksia monipuolisen ja kokonaisvaltaisen sekä tulevaisuuteen tähtäävän ammattiosaamisen ja ammattisivistyksen saavuttamiseksi. Parhaiten tämä onnistuu tutkinnon ja ammattialan kokonaisuuteen laajasti perehtymällä, asiantuntijuutta jakamalla ja saatavissa olevaa ennakointitietoa hyödyntämällä.

Kun tiedetään, mitä opiskelijat pitää saada oppimaan, täytyy varmistaa, että oppimiseen on tarjolla monipuolisia tapoja. Ammatillisesta koulutuksesta puhuttaessa työelämässä oppiminen on keskeisin oppimisen menetelmä, jonka rinnalle kehitettävät digitaaliset resurssit ja järjestelmät vahvistavat työssä tarvittavia taitoja. Toistaiseksi mikään ei kuitenkaan korvaa ihmisten viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tai työelämässä toimimisen taitoja tärkeimpinä tulevaisuudenkin osaamistarpeina. Kaikessa oppimisessa korostuu sisällön lisäksi siis se, miten vuorovaikutus toimii opiskelijaryhmässä sekä opettajien ja muun oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden välillä ja se, miten palautetta osataan antaa ja vastaanottaa kehittävästi ja opiskelijan itsearvioinnin taitoa lisäävästi. Jos opiskelija pystyy asettumaan turvallisesti oppijan asemaan ja opettaja avoimesti oppimisen mahdollistajaksi, amis myös jatkuu sujuvasti!

Ohjauksen paikka

Jotta opiskelijan reitti läpi suunnitelmien, valintojen ja opittavien asioiden viidakon sujuisi enemmittä esteittä, hän tarvitsee apua ja ohjausta opintojen eri vaiheissa. Ohjaus ja tuki kuuluvat kaikille opiskelijoille iästä, ammattitaidosta, elämäntilanteesta ja muista lähtökohdista riippumatta. Erityistä tukea tarvitaan, kun oppimisen, terveydentilan tai muu haaste vaikeuttaa opiskelua. Niinpä kaikki oppilaitoksessa työskentelevät ohjaavat ja ovat vastuussa opiskelijoiden etenemisestä valitsemillaan opintopoluilla. Tehtävänä on edistää oppimista, valintojen tekemistä, oman osaamisen tunnistamista, avun saamista tarvittaessa ja lopulta työelämään ja jatko-opintoihin siirtymistä. Tämä tehtävä vaatii tietoa, taitoa ja asennetta siinä missä muukin työelämä. Henkilökohtaistaminen on mitä suurimmassa määrin pedagogiikkaa ja se sisältää aidon halun ja kyvyn ohjata sekä yksilöitä että ryhmiä tavoitteiden suunnassa. Palkkio tulee aina opiskelijoiden onnistumisista, hyvistä hetkistä oppimisen äärellä ja tavoitteiden mukaisten tutkintojen saavuttamisista.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi on piste ja huippu opiskelijan hankkiman osaamisen todentamisessa. Näitä huippuja osuu matkalle useita, kun tutkintoa suoritetaan osa ja sopiva pala kerrallaan. Jos vielä on voitu varmistaa jokaiselle opiskelijalle hänen tarpeitaan ja toiveitaan vastaava työpaikka, jossa ammatillista osaamista näytetään ja arvioidaan, tuloksena on vähintään hieno kokemus ja onnistuminen, parhaimmillaan ja useinkin työpaikka. Henkilökohtaistamisessa on siten suuri rooli oikea-aikaisen, osaavan ja oikein toteutetun arvioinnin suunnittelussa. Hyvin suunniteltu on tässäkin jopa enemmän kuin puoliksi tehty. Oppilaitoksen väen ja työpaikkojen edustajien tiivis ja kumppanuutta henkilökohtaisella sekä organisaatiotasolla edistävä yhteistyö takaa vaikuttavan ammatillisen koulutuksen. Ja amis päättyykin sujuvasti!

Tietoa kirjoittajasta

Maria
Kallio
opinto-ohjaaja, tiimivastaava
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti