Opettajat ennakoivat tulevaisuuden tuomia muutoksia

Maailman ja työelämän muuttuessa nopeasti ja yllätyksellisesti, myös opettajat tarvitsevat ymmärrystä, osaamista, tietotaitoa ja uusia työkaluja muutosten tunnistamiseen ja tulkitsemiseen. 

Turun ammatti-instituutissa on lähdetty kehittämään ennakointiosaamista ja ennakointikyvykkyyttä opettajille suunnatuissa työpajoissa. Maailman ja työelämän muuttuessa nopeasti ja yllätyksellisesti, myös opettajat tarvitsevat ymmärrystä, osaamista, tietotaitoa ja uusia työkaluja muutosten tunnistamiseen ja tulkitsemiseen. 

Kyky ennakoida jatkuvasti muuttuvia koulutus- ja osaamistarpeita, tukee opettajan oman opetuksen suunnittelua ja kehittämistä ja tarjoaa samalla näkökulmia, miten vahvistaa ja ylläpitää henkilökohtaista osaamista. Opettajilla on tärkeä asema myös välittää ennakointitietoa ja -osaamista opiskelijoille, ja siksi opettajat tarvitsevat osaamista voidakseen nivoa ennakoinnin menetelmiä ja työkaluja mukaan omaan työhön ja opetukseen. 

TAI on sitoutunut ennakointiosaamisen kehittämiseen

Ennakoinnille ja siihen liittyvälle osaamiselle on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän. Opettajien ennakointiosaamisen kehittäminen on myös osa Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian tavoitetta jalkauttaa ennakointityötä oppilaitoksiin käytännön tasolle. 

TAIssa ensimmäisiä opettajille suunnattuja ennakointipajoja on käynnistetty kuluvana syksynä elintarvike-, hius- ja kauneudenhoito-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu-, tekstiili- ja muotialalle sekä YTO-aineiden opettajille. Nämä ennakointipajat toteutetaan koko lukuvuoden kestävänä ennakointiprosessina. Lyhyempää ennakointipajatyöskentelyä on syksyllä toteutettu sosiaali- ja terveysalan opettajille. 

Muutostekijät ja ennakointikartat näkökulmia avartamassa

Elintarvike-, hius- ja kauneudenhoito-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu- ja tekstiili- ja muotialan sekä YTO-aineiden opettajien ennakointipajoissa on päästy hyvään alkuun. Alkusyksyn ennakointipajoissa on keskitytty tarkastelemaan opetus- ja toimialojen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia eri näkökulmista ja laajalla perspektiivillä. 

On pyritty siihen, että on saatu mahdollisimman monipuolinen kokonaiskuva opetus- ja toimialan tulevaisuuteen vaikuttavista muutostekijöistä. Tässä on hyödynnetty erityisesti opettajien omia havaintoja ja Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian työryhmien ennakointikarttoja. Näiden tarkastelujen pohjalta on rakennettu omat koulutusalakohtaiset ennakointikartat ilmiöineen ja muutostekijöineen.

Työpajoissa on pohdittu mihin suuntaan oma opetus- ja toimiala on menossa, millaiset muutostekijät siihen vaikuttavat ja miten oma opettajan työ on muuttumassa. 

Keskustelua ovat herättänet vaikkapa digitaalisuuden, monikulttuurisuuden ja kestävän kehityksen mukanaan tuomat muutokset. Ajatuksia ja näkemyksiä on jaettu keskustellen koulutusalakohtaisissa työpajoissa sekä yhteisissä pajoissa kaikkien neljän alan ja YTO-aineiden opettajien kesken. Työpajoihin on välillä osallistunut myös opinto-ohjaajia ja ammatillisia ohjaajia. Keskustelut ryhmissä ovat olleet vilkkaita, antoisia ja uusia ajatuksia herättäviä. 

Opettajat pohtivat työpajoissa tekijöitä, jotka todennäköisesti muuttavat opettajan työtä tulevaisuudessa.

− Olemme aiemmin satsanneet opettajien vuosityöajassa omaehtoiseen kouluttautumiseen heidän oman ammatillisen mielenkiinnon pohjalta. Tänä vuonna kuitenkin tahdoimme lähteä tutkimaan maailman muutosta hieman laajemmin ja pohtimaan alakohtaisesti ja kaikki yhdessä, mitä kiikarien toisessa päässä näkyy tai voisi näkyä. Ennakointi on ehdottoman tärkeää tämän päivän ammatillisen opettajan työssä, jotta osaamme varautua eri toimialojen murrokseen ja muutoksiin sekä varautua hankkimaan myös itsellemme tarvittavaa uutta osaamista, kertoo koulutuspäällikkö Marleena Tuuri.

Kyseisten alojen ennakointityöskentely etenee seuraavaksi varsinaiseen skenaariotyöskentelyyn, jossa ennen opetus- ja toimialakohtaisesti vaihtoehtoisten skenaarioiden kirjoittamista työstetään koulutusalakohtaiset tulevaisuustaulukot ja -kuvat. Skenaariotyöskentelyn jälkeen tullaan kirjoittamaan skenaariokohtaisia osaamisprofiileja. Työskentelyn etenemisestä kerrotaan seuraavissa blogeissamme.

Sosiaali- ja terveysalan opettajien ennakointipajat on toteutettu huomattavasti tiiviimpänä muotona. Syksyn ennakointipajoissa on hyödynnetty laajasti Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian SOTE-alan työryhmän ennakointityötä eli tutustuttu työryhmän työstämään alan ennakointikarttaan, skenaarioihin ja osaamisen profiileihin. Näiden tuotosten ja opettajien omien havaintojen pohjalta on pohdittu ja avarrettu näkökulmia SOTE-alan muutoksista ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Samalla SOTE-alan työryhmän ennakointityö on tullut tutuksi, ja työn etenemisen tarkasteluun ja sieltä ennakointivinkkien hakemiseen on helpompi palata Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian sivustolla.

Kaikki opettajat mukaan ennakoimaan 

Tarkoituksena on suunnitella myös muille koulutusaloille omat opettajien ennakointipajat. Jo nyt myös koulutuspäälliköt voivat ottaa allekirjoittaneeseen yhteyttä ennakointipajojen suunnittelun aloittamiseksi, tai sitten allekirjoittanut ottaa koulutuspäälliköihin yhteyttä asian tiimoilta. Joka tapauksessa opettajien ennakointiosaamista vahvistetaan TAIssa nyt toden teolla. Tavoitteena on saada koko instituutin opettajisto ennakoimaan ja sisäistämään ennakoiva ja tulevaisuusorientoitunut oppilaitoskulttuuri.

Tietoa kirjoittajasta

Kristiina
Ojala
Koulutussuunnittelija
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti