Opiskelijoiden näkemykset osallisuudesta ja vaikuttamisesta Turun ammatti-instituutissa

Turun ammatti-instituutissa on käynnissä Oikeus osallistua -hanke, jonka tavoitteena on mm. opiskelijoiden vaikuttamis- ja palauteprosessien kehittäminen ja opintoihin kiinnittymisen vahvistaminen.

Hanne Silvennoinen on toiminut hankkeessa opiskelijatoiminnan koordinaattorina ja tehnyt tutkimuksen osallisuudesta ja vaikuttamisesta Turun ammatti-instituutissa. Tutkimus on kuulunut osaksi Silvennoisen Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (XAMK) -opintojen opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten opiskelijat näkevät osallisuuden sekä vaikuttamismahdollisuudet ja -kanavat oppilaitoksessa. Millaista tietoa heillä oli osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä miten vaikuttamismahdollisuuksia voisi parantaa.

Opiskelijoiden näkemykset osallisuudesta ja vaikuttamisesta Turun ammatti-instituutissa -opinnäytetyössä selvitettiin opiskelijoiden tietämystä ryhmänedustaja-, tutor- sekä opiskelijakuntatoiminnasta. Lisäksi selvitettiin opiskelijoiden tietämystä oppilaitoksen palautekanavista. Kyselyn yksi tärkeä tavoite oli antaa opiskelijoille mahdollisuus kertoa kehittämisideoita osallisuuden ja vaikuttamisen parantamiseen. Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotuksista nousi esiin maahanmuuttajille suunnatun vastaavan, selkokielisen kyselyn toteuttamisesta. Myös jatkuvan haun ja ei perustutkinnon opiskelijoilla oli epätietoisuutta heidän osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Opinnäytetyön tulokset kannustivat mm. tutor-toiminnan kehittämistyön jatkamista ko. ryhmille. Silvennoinen toi opinnäytetyössä esiin myös vertaistutortoiminnan mallin, jonka avulla on mahdollista tutustuttaa opiskelijoita mm. opiskeluympäristöön ja -käytänteisiin, opiskelijapalveluihin ja sosiaalista tukea antaviin yhteisöihin.

Opinnäytetyössä nousi esiin mm. palautekanavien kehittäminen. Oikeus osallistua -hankkeessa ollaan tartuttu tähän tarpeeseen ja hankkeessa tullaan avaamaan opiskelijoiden palautteenantoprosessia ja tuomaan ne saavutettavammiksi opiskelijoille. Viestinnällä on tärkeä rooli. Kohderyhmälähtöisen viestinnän kehittäminen nousi yhdeksi kehittämisehdotukseksi. Opinnäytetyössä ehdotettiin mm. tekstien ja tiedotteiden selkokielistämistä ja niiden toteuttamista muilla kuin suomen ja ruotsin kiellellä. Silvennoinen tuo esiin, että opiskelijat saattavat tulkita sanan ”vaikuttaminen” viittaavan edustuksellisuuteen, äänestämiseen ja siihen, että on pakko olla mukana jossain. Vaikuttamisen lisäksi ”osallisuus”-käsitettä on hyvä tarkastella yhdessä: mitä näillä kahdella sanalla tarkoitetaan viestiessä oppilaitoksen sisällä?

Turun ammatti-instituutti toimii viidessä eri koulutalossa. Opinnäytetyö toi esiin erovaisuudet koulutalojen toimintavoissa ja -kulttuurissa. TAIssa on olemassa hyviä ja toimivia osallisuuden ja vaikuttamisen kanavia. Seuraava askel olisi toimintojen, tiedottamisen sekä yhteisöllisten tapahtumien kehittäminen yhdenmukaisiksi niin opiskelijoille kuin koko henkilöstölle. ”Ammatillinen koulutus on käynyt läpi suuri muutoksia, mikä on vaatinut paljon kehittämistyötä ja vaatii sitä jatkossakin” (Silvennoinen 2021,73). Silvennoinen nostaa esiin opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistyön yhdeksi osa-alueeksi, jonka on pysyttävä mukana muutoksessa. Kehittämistyö koskee oppilaitoksen kaikkia toimijoita – moniammatillinen yhteistyö on keino vastata jatkuvaan muutokseen.

Opinnäytetyö: Hanne Silvennoinen, yhteisöpedagogi (yamk): Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (XAMK). Lue opinnäytetyö.

Oikeus osallistua -hanke kuuluu Opetushallituksen Oikeus osata -kehittämisohjelman 2 hankekokonaisuuteen: Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Lue lisää hankkeesta.

Tietoa kirjoittajasta

Miia
Lehtonen
Projektikoordinaattori
Turun kaupunki