Perustaitoja kohentava valmennusjakso Moodle verkko-oppimisympäristössä

Ammattiin opiskeleville suunnatuissa kyselyissä suuri osa opiskelijoista kokee opiskelevansa oikeaa alaa.

Opiskelijat ovat motivoituneita, ja he saavat opinnoissaan onnistumisen kokemuksia. (Osku ry 2018, Sakki ry 2019) Työelämä toivoo opiskelijalta aktiivisuutta, hyvää asennetta, sitoutumista ja halua oppia.

Tänä päivänä ja tulevaisuudessa työelämän vaihtuvat osaamistarpeet vaativat opiskelijalta monipuolisia taitoja. Siksi on tärkeää, että opiskelijalla on kykyä tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan. Eri ammattialoilla asiakaslähtöisen työn tekeminen ja kehittäminen vaativat ammattiin opiskelevalta ja valmistuvalta ammattilaiselta hyvän vuorovaikutustaidon lisäksi kykyä toimia yhteistyökykyisesti erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa.  Ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuus ja muutosjoustavuus lisäävät puolestaan työelämässä muutoksen hallintaa ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Ammatillisen osaamisen kehittyminen tuottaa yhteiskunnallisestikin merkittävää resurssia, mutta kehittymisen ja taitojen vaade voi myös syödä opiskelijan ja ammattilaisen jaksamista. (Opetushallitus 2019, Työterveyslaitos 2020)

Opiskelijan elämänhallintaan liittyvät haasteet

Vuoden 2019 Amisbarometrissä  opiskelijat vastasivat, että opintoihin liittyvä työmäärä on suuri. Opintojen etenemistä hidastavat terveydelliset syyt (Sakki ry 2019). Ammattiin opiskelevat kokevat terveytensä heikommaksi kuin lukiossa opiskelevat. Vaikka ammattiin opiskelevien elintavoissa on tapahtunut myönteisiä muutoksia, he tupakoivat ja juovat itsensä humalaan lukiolaisia useammin. Lisäksi vähän liikkuvien nuorten määrä on edelleen suuri ja aamiainen tai lounas jää monella syömättä. Terveyserot ovat nuorilla huomattavia. Perheessä tapahtuvat muutokset, kuten vanhemman sairastuminen, ero tai taloudellisen tilanteen heikkeneminen, vaikuttavat nuoriin. Muutokset lisäävät mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen riskiä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019) Opintojen keskeyttämisen riskiä lisäävät poissaolot, opintojen sovittaminen muuhun elämään, kieli- ja oppimisvaikeudet ja heikko rahatilanne  (Sakki ry 2019). 

Opiskelijan elämänhallintaa, terveyttä, sosiaalisia suhteita ja opiskelu- ja työelämävalmiuksia tulee lähestyä kokonaisuutena ja tunnistaa erityisesti ammattiin opiskelevia koskevat ongelmat. Hyvinvointi lisääntyy, kun opiskelijalle tarjotaan tietoa ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin.

Perustaidoista tukea ammatillisiin opintoihin

Perusta-hankkeen tavoitteena on helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet. Perustaitojen opiskelulla tuetaan ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista oppilaitos- ja työelämäympäristössä. Hankkeen hallinnoivana organisaationa toimii Turun kaupungin sivistystoimiala ja sitä rahoittaa ESR sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

TAIn Perusta -hanketyönä kehitettiin perustaitoja kohentava valmennusjakso Moodle verkko-oppimisympäristöön. Valmennusjakson tavoitteina on tukea opiskelijan ammatillisen perustutkinnon tai sen tutkinnon osien suorittamista niin oppilaitos- kuin työelämäympäristössäkin. Jaksolla opiskellaan tietoja ja taitoja, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämistä. Lisäksi valmennusjaksolla kohentuvien perustaitojen avulla sekä tuetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien pääsyä koulutukseen että lyhennetään työelämään siirtymiseen kuluvaa aikaa. 

Valmennusjakson kohderyhmät: 

 • Ammatillista tutkintoa suorittavat opiskelijat
 • Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta suorittaville 
 • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta suorittavat opiskelijat (TELMA) 
 • Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret ja aikuiset, jotka 
  • selvittävät omia opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan 
  • haluavat kehittää oja vahvistaa opiskeluvalmiuksia 
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstö

Valmennusjakson toteutus: 

 • Opiskelija voi työskennellä itsenäisesti omien tarpeiden ja voimavarojen mukaan. 
 • Valmennusjakson aiheita opetus- ja ohjaushenkilöstö voi käsitellä yhdessä opiskelijan kanssa yksilöohjauksessa.
 • Materiaalia voi käyttää ryhmäohjauksen pohjana tai ryhmässä tehtävinä harjoituksina valiten ajankohtaisia teemoja ja harjoituksia. 
 • Aikaa koko valmennusjakson suorittamiseen kannattaa 10 – 20 tuntia riippuen opiskelijan tavoitteista ja oppimisen tarpeista.
 • Valmennusjaksolla on nettitestejä, harjoituksia, videoita, verkkomuotoista tukea oppimisvaikeuksiin
 • Vinkkejä ja lisämateriaalia pohdinnan ja keskustelun tueksi

Valmennusjakson teemat: 

 • Mitä opiskelussa ja työelämässä tarvittavat perustaidot tarkoittavat?
 • Omannäköinen elämä tuo hyvää oloa
 • Terveelliset ruokailutottumukset
 • Terveyttä ja arkea tukeva liikunta
 • Uni ja lepo palauttavat arjen kuormituksesta
 • Talouden ja rahan käytön hallinta
 • Ajankäytön hallinta, sopivasti stressiä ja hyvä mieliala
 • Oppiminen ja oppimista edistävät tekijät
 • Vinkkejä opiskelijalle/opettajalle: teknologian hyödyntäminen oppimisen tukemisessa 

Mistä valmennusjakso löytyy ja miten sinne kirjaudutaan?

Valmennusjakso on Taito-Moodle 3.8 verkko-oppimisympäristössä. Kurssille ei tarvita Moodle -tunnuksia.

Ohje: 

 1. Mene osoitteeseen https://taito.edu.turku.fi/ 
 2. Sisäänkirjautuessa käytä joko etusivulta oikeasta yläkulmasta ”Kirjaudu sisään” tai ”Log in”  
 3. Seuraavalla sivulla klikkaa kohdasta ”Kirjaudu vierailijana”.
 4. Avautuvalla sivulla paina oikeasta reunasta Kurssit ja kirjoita hakukenttään "Perustaitoja kohentava valmennusjakso verkossa" ja paina Hae -painiketta.
 5. Moodle -kurssille pääset sisään painamalla löytynyttä hakutulosta. 

Lähteet

Opetushallitus. (2019). Osaaminen 2035. Raportit ja selvitykset 2019:3
Haettu OPH:n sivuilta: Osaaminen 2035

Suomen Opiskelija-allianssi. Osku ry. (2018). Amis 2018 -tutkimus. 
Haettu osoitteesta amistutkimus.fi/opiskelu

Sakki ry. (2019). Amisbarometri. Haettu osoitteesta sakkiry.fi/amisbarometri/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2019. Kouluterveyskysely. 
Haettu THL:n verkkosivuilta: Kouluterveyskysely 2019

Työterveyslaitos. (2020). Hyvinvointia työstä 2030 luvulla. Toim. Lauri Kokkinen.
Haettu Työterveyslaitoksen julkaisusta: Hyvinvointia työstä 2030-luvulla.

Tietoa kirjoittajasta

Henna
Nieminen
Lehtori
Turun ammatti-instituutti