TAIn opiskelijat ovat ympäristötietoisia ja kaipaavat oppilaitokselta toimenpiteitä

TAIn kyselyn mukaan opiskelijat pitävät ympäristöasioita tärkeinä, mutta he eivät aina toimi arvojensa mukaan. Oppilaitos on vastausten perusteella opiskelijoille tärkeä tiedonlähde ympäristöasioissa.

Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston vuosittain julkaisemassa Nuorisobarometrissa kuvataan suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita, myös ympäristöasenteita. Vuoden 2021 Nuorisobarometrin mukaan nuoret ovat erittäin kiinnostuneita ympäristökysymyksistä ja kokevat myös olevansa hyvin perillä niistä. Heidän mielestään kulutusta tulisi vähentää ympäristösyistä, tosin vain reilusti alle puolet kertoi itse tehneensä niin.

Kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden ympäristöasenteita

TAI:ssa on käynnissä KESTU – Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -hanke, jonka tarkoituksena on kehittää TAI:n toimintakulttuuria huomioimaan paremmin kestävyysnäkökulmat. Hankkeessa luodaan TAI:lle kestävyyssuunnitelma, jonka suunnitteluun ja toteutukseen osallistetaan myös opiskelijoita. Osana kestävyyssuunnitelman taustatyötä selvitettiin opiskelijoiden ympäristöasenteita sekä heidän näkemyksiään kestävyysteemojen huomioimisesta TAI:ssa tällä hetkellä.

Selvitystä varten toteutettiin kyselytutkimus kaikissa TAI:n koulutaloissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 568 TAI:n opiskelijaa. Tutkimuksella selvitettiin miten tärkeänä opiskelijat näkevät ympäristökysymykset, millaisena opiskelijat näkevät TAI:n kestävyystilanteen ja mitä kehitysehdotuksia heillä on, millaisia toimenpiteitä tai valintoja opiskelijat tekevät omassa elämässään ympäristön suojelemiseksi, mitkä keinot opiskelijat kokevat toimivimmiksi ympäristöystävällisten toimintatapojen lisäämisessä ja mistä opiskelijat saavat eniten tietoa ympäristöasioista.

Opiskelijat pitävät ympäristöasioita tärkeinä

Kyselyyn vastanneet opiskelijat pitävät ympäristönsuojelua hyvin tärkeänä: jopa 91 % vastanneista kertoi olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Ympäristönsuojelu on tärkeää”. He myös kokevat henkilökohtaisten valintojen olevan tärkeitä: 86 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Jokainen ihminen voi vaikuttaa ympäristön tilaan omilla valinnoillaan”. Myös ilmastoahdistus näyttää olevan yleistä, sillä 73 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Olen huolissani ympäristön tilasta, esimerkiksi ilmastonmuutoksesta”. Naiset olivat huomattavasti huolestuneempia kuin miehet. 

Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan TAI:n toiminnan kestävyysnäkökulmia. Vastanneista 59 %:n mielestä opettajilla on riittävästi tietoa ympäristönsuojeluun liittyvistä kysymyksistä, ja 56 %:n mielestä ympäristövastuu huomioidaan opetuksessa. Vastaajista 61 % oli sitä mieltä, että ympäristövastuu huomioidaan yleisesti ottaen TAI:n toiminnassa.  Vain 40 %:n mielestä energian säästäminen näkyy TAI:n päivittäisessä toiminnassa.

Vaikka vastaajat olivat hyvinkin yksimielisesti sitä mieltä, että jokainen ihminen voi vaikuttaa ympäristön tilaan omilla valinnoillaan, heidän omassa elämässään nämä valinnat eivät välttämättä näy yhtä vahvasti. Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden suosituin ympäristöteko oli energian säästäminen, jota reilu puolet (58 %) kertoi tekevänsä ympäristösyistä. Yli puolet vastaajista kertoi myös minimoivansa kulutuksensa ympäristövaikutukset. Liikenteeseen ja ruokaan liittyvät valinnat olivat vähiten suosittuja ympäristötekoja.

Osaamispisteiden kerryttäminen koulumatkoja kävelemällä ja pyöräilemällä

Miten opiskelijoita sitten saataisiin tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja? Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista kaksi mieleisintä keinoa lisätä koulumatkan kävelyä tai pyöräilyä sekä kasvisruuan osuutta kouluruuassa. Mieluisimmiksi keinoiksi kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi opiskelijat nimesivät osaamispisteiden kerryttämisen koulumatkoista sekä liikuntatuntien korvaamisen koulumatkojen kävelyllä tai pyöräilyllä. Kasvisruuan osuuden lisäämiseksi vastaajat valitsivat kasvisruuan paremman maun sekä useammat kasvisruokavaihtoehdot.

Kyselyyn vastanneet opiskelijat nimesivät tärkeimmiksi tiedonlähteikseen ympäristöasioissa oppilaitoksen, internetin ja sosiaalisen median. TAI:lla on siis merkittävä rooli ja myös vastuu erityisesti oikean, ajankohtaisen ja ammatilliseen osaamiseen liittyvän ympäristötiedon jakamisessa opiskelijoille.

Opiskelijat eivät aina toimi ympäristöarvojensa mukaan

Kyselyn tulosten perusteella voidaan vetää johtopäätös, että vaikka kyselyyn vastanneet opiskelijat pitävät ympäristönsuojelua tärkeänä ja kokevat, että omilla valinnoilla on mahdollista vaikuttaa, he eivät kuitenkaan omassa elämässään tee ympäristönsuojelua tukevia valintoja kovin aktiivisesti. Suosituin keino heidän keskuudessaan on energian säästäminen, mihin varmasti osaltaan vaikuttaa meneillään oleva energiakriisi.

Ruoka aiheuttaa noin neljäsosan suomalaisten kasvihuonekaasupäästöistä. Silti iso osa opiskelijoista ei valitse tietoisesti koskaan tai lähes koskaan ympäristöystävällistä ruokaa. Syy saattaa löytyä kouluruokailussa tarjottavan kasvisruuan laadusta, sillä suosituimmiksi vaihtoehdoiksi kasvisruuan määrän lisäämisessä opiskelijat valitsivat kasvisruuan paremman maun ja useammat vaihtoehdot.

Oppilaitos on opiskelijoille tärkeä tiedonlähde ympäristöasioissa

Opiskelijat arvioivat TAI:n opettajien ympäristöosaamisen suhteellisen matalalle tasolle, ja vain hieman yli puolet oli sitä mieltä, että kestävyysteemat näkyvät opetuksessa. Nämä molemmat ovat asioita, joita TAI:ssa tulee systemaattisesti kehittää tulevina vuosina. Opiskelijat toivoivat monissa vastauksissa parempia lajittelumahdollisuuksia koulutaloihin. Kouluruokailuun toivottiin runsaampia ja monipuolisempia salaatteja ja kasvisruokia sekä punaisen lihan tilalle kanaa ja kalaa. Myös kestävän kehityksen opetusta ja yleistä ohjeistusta toivottiin lisää.

Kestävyysteemojen täsmäkoulutusta tarvitaankin varmasti niin opettajille kuin opiskelijoille. Kun osaaminen lisääntyy, on kestävyysnäkökulmien sisällyttäminen opetukseen helpompaa. Opettajien ympäristöosaamisen kehittäminen on tärkeää myös siksi, että oppilaitos osoittautui opiskelijoille tärkeäksi tiedonlähteeksi ympäristöasioissa. Opiskelijoille pitää antaa riittävät tiedot ja taidot tehdä valintoja, jotka tukevat kestävää elämäntapaa. Näihin kysymyksiin tullaan tarttumaan TAI:n kestävyyssuunnitelmassa, joka julkaistaan syksyllä 2023.

Sanna Paloposken profiilikuva

Tietoa kirjoittajasta

Sanna
Paloposki
Projektipäällikkö
Turun kaupunki