Yrkesinriktad grundexamen

Yrkesinriktad grundexamen

En yrkesinriktad grundexamen är till sin omfattning 180 kompetenspoäng (= kp) eller 3 år. Varje läsår avlägger du ca 60 kp. Studierna består av närundervisning, praktikperioder i arbetslivet och självständiga studier. En yrkesinriktad grundexamen innehåller följande studier:

  • 145 kp yrkesinriktade studier. En del av yrkesstudierna är obligatoriska medan andra är valfria. Av dessa är minst 30 kp inlärning på verklig arbetsplats. Oberoende om du är merkonom eller programutvecklare, eller vilket utbildningsprogram du väljer, är yrkesstudierna alltid 145 kp.
  • 35 kp är gemensamma examensdelar (ex. modersmål, matematik och språk)

 

1 kp innebär 18 timmar schemalagd närundervisning. För att kunna studera målinriktat och -medvetet förutsätts att den enskilda studeranden tar ansvar för de egna studierna.

Välkommen till Åbo yrkesinstitut (TAI)!

Studera till ett yrke

Skolans målsättning är att utbilda yrkesskickliga ungdomar för arbetslivet och fortsatta studier. Ungdomarna ska klara av att samarbeta och vara serviceinriktade. Vi vill att du ska behärska både den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheterna som hör till yrket.

Studierna vid en yrkesskola är ett nytt skede i ditt liv. Det skiljer sig på många sätt från dina tidigare skolerfarenheter. Studierna här är arbete. Studierna som betyder att du lär dig ny kunskap, nya färdigheter och attityder, kräver intensivt arbete av dig i skolan. Vi vet att kunskapsmängden snabbt ökar och förändras och vi som skola kan förmedla endast en del av kunskaperna. Det är din uppgift att aktivt skaffa kunskap, utveckla färdigheter och ta ansvar för din egen inlärning.

Åbo yrkesinstitut är nu din arbetsplats. Du har möjlighet att lära dig att fungera i en arbetsgemenskap. En duktig yrkesmänniska har också förmågan att komma överens med andra människor eftersom arbetet mycket ofta utförs tillsammans.

I vår skola, Åbo yrkesinstitut, kan du studera (på svenska):

Grundexamen i affärsverksamhet (merkonom)

  • utbildningsprogram: ekonomi- och kontorsservice
  • utbildningsprogram: kundservice/marknadsföring

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (programutvecklare)

  • utbildningsprogram: programmering

Våra merkonom och programutvecklare (tidigare datanom) -studerande kan förutom yrkesexamen avlägga studentexamen. En närmare beskrivning av merkonom- och programutvecklarexamen och våra läroplaner hittar du på våra hemsidor, www.turkuai.fi/svenska.

Fokuseringen på den enskilda studeranden och valmöjligheter innebär att dina egna förutsättningar, tidigare studier och arbetserfarenheter kan beaktas. Som ditt närmaste stöd under studietiden har du en klassansvarig lärare. En ansvarig lärares uppgifter är ganska långt likadana som en klassföreståndares inom grundläggande utbildningen. Hens uppgift är att stöda den studerande i olika studierelaterade frågor; att fungera som en personlig handledare med uppgift att handleda den studerande under studietiden (= uppgörande och uppdaterande av PUK).