Elevkårs- och tutorverksamhet

Elevkåren verkar på de studerandes villkor. Kårens uppgift är att föra de studerandes talan. Elevkåren består av alla studerande vid skolan. Elevkåren väljer inom sig en elevkårsstyrelse för varje läsår. Styrelsens uppgift att representera hela elevkåren och fungerar som talesman gentemot skolans ledning och förmedlar information till studerande om beslut på högre nivå. Finska och svenska studerande har en gemensam elevkår, Taika.

Elevkåren har i uppdrag att främja de studerandes samarbete och skolarbete för att studiemotivationen och trivseln ska vara god. Utbildningsanordnaren ska ge de studerande möjlighet att delta i utvecklandet av utbildningen och höra dem innan beslut fattas i ärenden som gäller undervisningen eller som annars betydligt inverkar på de studerandes ställning. Alla studerande med intresse av elevkårsaktivitet och verksamhet kan kontakta elevkårens ordförande för att anmäla intresse!

Studiekort

Du kan välja mellan att beställa ett svenskt eller ett finskt studiekort. Om du vill ha ett studiekort via Finlands Svenska Skolungdoms förbund går du in på www.skolungdom.fi och beställer ett kort, kostar 15 € eller så går du in på www.sakkinet.fi och beställer ett finskt studiekort, kostar 16,50 €. Båda korten beställs via nätet och berättigar till i princip samma förmåner. FSS är det nationella skolungdomsförbundet för alla svenska skolungdomar medan Sakki är den finskspråkiga föreningen för yrkesstuderande.