Kvalitetshandbok

Kvalitetssystem

Verksamhetssystemet för yrkesutbildningens serviceområde består av planering, genomförande, utvärdering och förbättring.

Till planeringen hör att ställa upp mål med hjälp av det strategiska och operativa avtalet samt planering av annan verksamhet, t.ex. läsårsplanering. I denna del av verksamheten ingår därtill all planering av utveckling av verksamheten, t.ex. projektplanering.

I genomförandet beskrivs verksamheten. Vi agerar enligt tillsammans överenskomna handlingssätt och planer som ledningsgruppen godkänt.

Utvärderingen innehåller utvärderingar som förverkligas regelbundet: bl.a. interna revisioner, navigeringar samt enkäter och feedback som samlas in årligen. I denna del beskrivs också mätarna.

Förbättringen sker med beaktande av information om utvärdering, feedback och resultat och de slutsatser som dragits utgående från denna information. På basis av dessa görs ändringar i verksamheten och målsättningarna.