Närvaro i undervisningen

Den studerande ska delta i undervisningen ifall han inte har beviljats befrielse från den. En studerande ska utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt (L630/1998 § 34).

Åbo yrkesinstitut ordningsregler (1.6.2014): den studerande ska delta i undervisning om han/hon inte befriats från den, den studerande ska utföra givna uppgifter inom utsatt tid.

All frånvaro ska meddelas till skolan. Det här gäller även när den studerande insjuknar för längre tid under inlärning i arbetet. Under inlärning i arbetet meddelas i första hand arbetsplatshandledaren om frånvaro.

Att delta i undervisningen

För att kunna delta i undervisningen ska du med dig till lektionen det arbetsmaterial som krävs för aktivt deltagande. Det material som krävs för aktivt deltagande kan vara:

 • anteckningsmaterial (blyertspenna, suddgummi, papper/häfte, linjal, miniräknare mm.)
 • läroböcker
 • kompendier/kopierade underlag som delats ut som kursmaterial
 • övrigt material som hör till kursen
 • lämpliga kläder för t.ex. gymnastiklektioner

Om du inte har det material som krävs för undervisningen kan läraren ge dig en anmärkning i Wilma. Om det här beteendet fortsätter upprepade gånger kontaktar läraren kuratorn eller utbildningschefen och orsaken till beteendet utreds.

Skolans närvaroregler

Åbo yrkesinstitut är den studerandes arbetsplats och han/hon ska följa de regler som finns. Skolans uppgift är att förbereda sina studerande för arbetslivet där man också har regler om bl.a. arbetstid. Skolan har obligatorisk närvaro.

Eventuell frånvaro följs upp aktivt upp under läsåret. Grupphandledaren är den som i första hand följer upp och är medveten om den studerandes situation. Han/hon stöder den studerande så långt det är möjligt och fungerar eventuellt också som en kontaktperson mellan hemmet och skolan om det finns behov av en sådan. Vid stor ogiltig frånvaro kontaktas minderårigas vårdnadshavare för att utreda orsaken till frånvaron.

Frånvaroanmälan                             

Om du uteblir från undervisningen ska du genast meddela skolan om frånvaron. Frånvaro anmäls alltid i första hand i Wilma.

Om du är minderårig gör vårdnadshavaren anmälan.

I andra hand kontaktas skolans studiebyrå, tfn 02 2633 3716 eller grupphandledaren.

Om du blir sjuk under skoldagen ska du besöka hälsovårdaren för att få ett intyg. Den studerande ska för sin grupphandledare kunna redovisa all sin frånvaro och spara alla läkarintyg/intyg från hälsovårdaren.

Om sjukdomsperioden är längre än 3 skoldagar är det bra att kunna uppvisa sjukintyg (läkarintyg). Hälsovårdaren skriver inga sjukintyg per telefon!

Om du är sjuk/borta vid prov, inlämning av uppgift(er), presentation av uppgift(er) eller annan form av examination ska sjukintyg uppvisas.

Vid frånvaro kontaktas hemmet. Stor frånvaro påverkar oftast studieframgången negativt.

Korta frånvaron, exempelvis läkarbesök, tandläkare; be om ett intyg.

Körlektioner och teoritimmar för körkort är inte giltig frånvaro.

En studerande antecknas alltid som frånvarande om hon/han inte är fysiskt på plats. Senare går grupphandledaren tillsammans med studeranden igenom om frånvaron är så att säga lovlig eller inte.

OBS! När du som myndig studerande (=18 år) går in i Wilma och anmäler din frånvaro ska du inte ta ställning till om den är lovlig/olovlig, det gör din grupphandledare.

Vid upprepad frånvaro (= då olovlig frånvaro fortsätter efter att den studerande redan med grupphandledaren diskuterat frånvaron, sk. varpu-möte (= fi. varhainen puuttuminen ) förs ärendet vidare till:

hälsovårdaren (extra hälsogranskning)

studerandevårdsgruppen, Teho-gruppen (= fi. tehostettu tuki)

individuell studerandevård, MAR-gruppen (= fi. monialainen asiantuntija ryhmä)

SORA – organet (= fi. opiskelun soveltumattomuuden ratkaisuja)

OBS, mer om Varpu-gruppen, Teho-gruppen och Sora-organet under rubriken Studerandevård

Anhållan om ledighet

Studerande kan på förhand anhålla om att få vara frånvarande från undervisning. Frånvaro på förhand som är tre dagar eller längre, dvs. frånvaro som den studerande anhåller om på förhand för t.ex. en resa, görs på en “Anhållan om ledighet”- blankett. Anhållan ska göras minst en vecka i förväg och görs i Wilma. Anhållan lämnas in till utbildningschefen.

Anhållan om kortare frånvaro (en del av en skoldag) kan göras direkt till berörda lärare.

Dessutom informerar den studerande enskilt varje lärare om sin frånvaro och diskuterar hur frånvaron kompenseras.

Ännu beträffande frånvaro:

Kom överens om frånvaro på förhand med grupphandledaren eller läraren/arbetsplatshandledaren. Meddela om frånvaro eller försening till läraren och/eller grupphandledaren i Wilma på förhand. Till handledaren för lärande som sker på en arbetsplats ska du meddela enligt arbetsplatsens anvisningar.

Om frånvaron är kort och sker på kort varsel:

 • meddela genast möjligt om saken till läraren/handledaren för lärande som sker på arbetsplats   
 • se själv till att du avlägger och sköter de studier du missat under din frånvaro

Om frånvaron beror på sjukdom:

 • för en sjukledighet som räcker under tre dagar räcker en förhandsanmälan till grupphandledaren samt läraren
 • om du har flera upprepade sjukfrånvaron, kan grupphandledaren be dig visa upp ett sjukintyg
 • meddela sin arbetsplats enligt de instruktioner som du fått
 • sköt om att du får avlagt de studier du missat under din frånvaro
 • var i kontakt med grupphandledaren/läraren, om du behöver stöd med studierna   

Om frånvaron beror på ett tvingande skäl, t.ex. tutorverksamhet, familjerelaterade ärenden, förpliktelser:

 • sköt om att du får avlagt studierna som du missat på grund av frånvaron
 • ta kontakt med grupphandledaren/läraren, om du behöver stöd med studierna      

 Läroanstalten har myndighetsplikt. I ärenden som relaterar till de minderåriga studerandenas ärenden kan vårdnadshavarna kallas med. Vid behov görs en barnskyddsanmälan.

 I fall där läroanstalten inte kan få kontakt med en studerande som är under 25 år, är läroanstalten förpliktad att anmäla detta till det uppsökande ungdomsarbetet vid Åbo stads ungdomstjänster.