Kraven i yrkeslivet ändras hela tiden. Nya yrken kommer till och gamla försvinner. Yrkesutbildningens förmåga att förnya sig är en viktig del av vår konkurrenskraft. I utbildningen ska vi även i fortsättningen producera den kompetens som krävs i den takt som ändringarna förutsätter. Åbo yrkesinstitut har som ledande yrkesläroanstalt börjat förbereda revideringen.

Revideringen av yrkesutbildningen på andra stadiet är ett av de viktigaste spetsprojekten inom kompetens och utbildning under den nuvarande regeringsperioden. Yrkesutbildningens finansiering, strukturer och praxis revideras. Gränserna mellan ungas och vuxnas yrkesutbildning kommer att avlägsnas och yrkesutbildningen på andra stadiet kommer att revideras så att den motsvarar framtidens kompetenskrav.

Åbo yrkesinstitut har som ledande yrkesläroanstalt börjat förbereda revideringen

De nya grunderna för yrkesinriktade grundexamina trädde i kraft i början av augusti 2015. Studieveckorna med utgångspunkt i studietiden ersätts av kompetenspoäng som snarare beskriver kompetensen. Målet med revideringen var att öka arbetslivsmotsvarigheten, kompetensgrunden, flexibiliteten och valfriheten i examenssystemet.

Målet med revideringen av examensgrunderna är att bättre än tidigare beakta de färdigheter som den studerande tidigare förvärvat och som stöder studierna och arbetslivet. I praktiken innebär detta att exempelvis föreningsverksamhet, hobbyverksamhet eller kompetens som förvärvats via sommarjobb kan räknas tillgodo i studierna. På det sättet kan även unga studerande avlägga examen snabbare än förr.

Åbo yrkesinstitut har goda och fungerande arbetslivskontakter, och de utvecklas kontinuerligt. Inlärning i arbetet har varit en del av examen sedan 2000 och man förhandlar med företagen om att utvidga den delen.

Åbo yrkesinstitut utvecklar kontinuerligt sin verksamhet till att motsvara nutidens krav

Inför framtiden planeras ett besöks- och innovationscentrum för Åboregionen i Åbo Teknologifastigheter Ab:s lokaler i samband med Data-City. Vi kommer även att placera vår egen företagsamhetsfrämjande verksamhet strax intill. Fostran till företagsamhet är ett av Åbo yrkesinstituts egna spetsprojekt. Vi planerar just nu att utveckla coachnings- och verksamhetsmiljöer för företagsamhet i våra förnyade lokaler på Lemminkäinengatan i samband med vår nuvarande restaurang TAITO.

Påbyggnaden Infoteekki som gjorts som studentarbete till skolhuset Peltola i Åbo är även ett exempel på hur projektinriktad inlärning kan utföras på ett nytt sätt. Egnahemshus har byggts som studentarbeten under flera års tid. Digitalisering och robotteknik är redan en del av vardagen i vår undervisning.

Yrkesutbildningen är för sin del en resurs i näringslivet, en utvecklare av kompetens och en källa till välfärd inom den egna regionen. När vi bygger inlärningsstigar för att åstadkomma yrkesskicklighet och kompetens är ett nära samarbete med regionens arbets- och näringsliv en förutsättning och grund för en framgångsrik yrkesutbildning.

Åbo är en studiestad och även yrkesutbildningens stad. Ju närmare samarbete vi har med näringslivet och högskolorna i Egentliga Finland, desto bättre resultat får utbildningen.

Yrkesutbildningens framtid för med sig granskning av verksamheterna, anpassning och omorganisering. Yrkesutbildningens viktigaste uppgift är att även i fortsättningen se till att yrkesskickligheten och kompetensen utvecklas i Egentliga Finland.

Tilläggsmaterial:

» ppt-presentation / TAI ammatillisenkoulutuksen uudistukset 17.2.2016  (på finska)

» bilder /

Tilläggsuppgifter:

Hannu Immonen, 050 5948260
Direktör för serviceområdet
Yrkesutbildning