Nu byggs en riksomfattande verksamhetsmodell för att knyta an andra stadiets studerande till sina studier, få dem motiverade att slutföra dem, samt att förhindra skolavhopp.

Med hjälp av modellen strävar man efter att i ett tidigt skede identifiera och motverka riskfaktorer för utslagning från studier och arbetsliv.

Studerandena får handledning både i grupp och individuellt, i att slutföra sina studier och övergå till arbetslivet eller vidareutbildning, medan de studerande som avbrutit sin skolgång får hjälp med att återgå till skolbänken.

Till utvecklingsarbetet inom Vamos-stiftelsens landsomfattande utvecklingsprojekt för andra stadiet hör även mätningar av de insatta åtgärdernas effekter. Mätningarna görs i samarbete med företaget Nordic Healthcare Group. Inom projektet produceras information om förändringarna i studerandenas hälsa, hur studierna framskrider samt, hurudan påverkan detta har på en nationalekonomisk nivå.

Projektet ”Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy” (fritt översatt ”Vamos – anknytning till och genomförande av studier samt förhindrande av skolavhopp på andra stadiet) startar en regional pilotmodell på Åbo Yrkesinstituts restaurang- och catering linje 12.8.2019. Pilotprojektet består av en två veckors studiehelhet via vilken en grupp studerande återvänder till sina studier. Undervisningen fokuserar på studerandenas välmående och på att de skall finna sina egna styrkor och kraftkällor, så att alla delområden i piloten stöder deltagarna i att slutföra sina studier. Utöver detta ges branschspecifik rådgivning, men även stöd och råd angående andra aktuella problem som studerandena önskar hjälp med.

Pilotens verksamhet prövas till en början på restaurang- och catering linjen tre gånger under läsåret 2019-2020. Modellens mål är att intensifiera och stöda studiernas framskridande och att underlätta återgången till studielivet. Alla ämnen som ingår i och behandlas under pilotmodellen är ett resultat av det behov som lyfts fram av institutets studerande och personal, och de kan anpassas enligt de behov som finns inom de olika branscherna och målgrupperna på Åbo Yrkesinstitut.

Vid sidan av pilotmodellen erbjuds även individuell handledning till yrkesinstitutets studerande utanför pilotgruppen på både finska och svenska. De linjer som omfattas av projektet är hotell-, restaurang- och catering, IKT, media, affärsverksamhet (även svenskspråkiga handel och data) samt laboratorie.

Åbo Yrkesinstitut är en av projektets verkställare tillsammans med Esboregionens utbildningssamkommun Omnia och Suomen Diakoniopisto. Projektet koordineras av Helsingfors Diakonianstalts stiftelse Vamos och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

För mer information, kontakta:
Minna Hemgård