Barkbackens Servicehus Ab och Åbo Yrkesinstitut (ÅYI) håller på att ingå ett partnerskapsavtal som syftar till att öka samarbetet mellan företaget och läroanstalten samt möjliggöra en högklassig yrkesutbildning och skapa karriärvägar för studerande.

Målet med avtalet är att göra såväl närvårdarutbildningen som omsorgsassistentutbildningen mer lockande och öka antalet utbildningsplatser. 

− Under de närmaste åren ökar trycket i allt högre grad på att göra vårdutbildningen mer lockande och sä-kerställa kvaliteten på utbildningen.  Antalet vårdare överstiger antalet personer som deltar i utbildningen under de närmaste åren och dessutom behövs det nya metoder att öka utbildningen i nuläget. I Egentliga Finland måste man under de närmaste åren utbilda ca 500 vårdare fler än i nuläget (10 % av tilläggsbeho-vet för hela landet), berättar serviceområdesdirektör Hannu Immonen.

I och med samarbetet kommer studerande få en synligare roll i servicehusets vardag. Det kommer att ord-nas dags-, kvälls- och läroavtalsutbildning samt utbildning i form av webbgrupper. En del av uppgifterna i servicehusets vardag sköts i fortsättningen så att studerandegrupper sköter dem varaktigt under ledning av lärarna och dem som ansvarar för stimulansverksamheten.

Andra samarbetsformer är faddergrupper uppkallade efter Barkbacken, utveckling av kvaliteten på arbets-platshandledningen för studerande genom utbildning, positiv marknadsföring av branschen och stipendie-samarbete. Producenter av privata vårdtjänster utser också för första gången sin representant i delegat-ionen för Åbo yrkesinstituts välfärdstjänster. Barkbackens Servicehus utser sin representant i delegationen. 

− Vi är glada över att vi för vår del kan stödja Åbo yrkesinstitut när det gäller att möta den gemensamma utmaningen. Jag tror att den här typens samarbete också berikar vardagen i servicehuset och samtidigt hjälper oss att ytterligare utveckla vår verksamhet, konstaterar verkställande direktören för Barkbackens Servicehus Jukka-Pekka Kuokkanen.

Partnerskapsavtalet skapar också nya möjligheter för den svenskspråkiga närvårdarutbildningen som ge-nomförs i samarbete med Åbo yrkesinstitut och Axxell Utbildning Ab.  

− Det finns ett permanent behov av tvåspråkiga närvårdare i Åboregionen. De som talar svenska som mo-dersmål har sökt sig väl till utbildningen i fråga. Särskilt de svenskspråkiga grupperna kommer att studera i servicehusets undervisningslokal enligt principen att en del av dagen består av teoristudier och resten av dagen deltar de studerande i praktiska uppgifter, berättar utbildningschef Kalle Ojanen.

I Åbo har man ordnat närvårdarutbildning på svenska sedan september 2019.

Partnerskapsavtalet som till en början gäller i två år undertecknas och publiceras måndag 1.2.2021 kl. 12.00 i Barkbackens Servicehus (Multavierugatan 5, Åbo). Välkommen att delta i tillställningen via länken nedan: