Sammanlagt 1 423 ungdomar sökte till Åbo yrkesinstitut som förstahandssökande i vårens gemen-samma ansökan. Det erbjöds 1 345 nybörjarplatser till grundexamen inom olika branscher. Stu-derandeantagningarnas resultat publiceras den 16 juni 2022.

Åbo yrkesinstitut (TAI) lyckades bra i vårens gemensamma ansökan till andra stadiet. Antalet förstahands-sökande ökade något från föregående år. Det totala antalet sökande ökade med nästan 800 från föregå-ende år och det fanns totalt 5 601 sökande våren 2022. Ökningen av antalet sökande förklaras delvis av ökningen av antalet ansökningsönskemål från fem till sju och den nya handledande Hux-utbildningen.

– Åbo yrkesinstitut var klart den mest attraktiva läroanstalten i landskapet om man ser på antalet första-handssökande i förhållande till tillgängliga nybörjarplatser för alla examina. Att byggklustrets branscher och social- och hälsovårdsbranscherna, som lider av brist på experter, lyckades så bra värmde mig särskilt, säger direktör för yrkesutbildningen Hannu Immonen.

De populäraste ansökningsmålen i vårens gemensamma ansökan var grundexamen i säkerhetsbranschen och grundexamen i mediebranschen och visuell framställning, till vilka det fanns mer än dubbelt så många sökande som nybörjarplatser. Även grundutbildningarna i hår- och skönhetsvård och medicinbranschen var populära med nästan dubbelt så många förstahandssökande jämfört med antalet nybörjarplatser. Det var också fler förstahandssökande till utbildningar inom husteknik, textil och mode, turism, laboratoriebran-schen samt el och automation än det fanns nybörjarplatser.

Det fanns antalsmässigt flest förstahandssökande till grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, med nästan en sökande per varje nybörjarplats. Åbo yrkesinstitut har försökt öka branschens attraktions-kraft genom att sluta partnerskapsavtal med privata aktörer inom omsorgsbranschen, skapa nya innovativa lärmiljöer och utveckla leder från andra stadiet till högskoleutbildning.

Studerandeantagningarnas resultat publiceras den 16 juni 2022. De som blir antagna måste ta emot stu-dieplatsen senast den 30 juni 2022.

Hux-utbildningen var nu för första gången med i den gemensamma ansökningen

Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) ersätter Lukiostartti, som möjliggjorde höjning av grundutbildningens vitsord, och tionde klassen samt utbildningen som handleder för yrkesut-bildning (VALMA).

Utbildningen riktar sig till unga som inte vet vilken stig de vill ta efter grundskolan, vill höja sina grundsko-levitsord, stärka sina studiefärdigheter eller förbättra sina kunskaper i det finska språket.

Målet med Hux-utbildning är att nå de studiefärdigheter som behövs för att söka till och genomföra gymna-sie- eller yrkesutbildning.

Det fanns 42 förstahandssökande och 54 nybörjarplatser för Hux-utbildningen vid Åbo yrkesinstitut.

Ansökningen till utbildningen efter grundutbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) är öppen också efter gemensamma ansökningstiden.

Kontinuerlig ansökning till lediga studieplatser

Studieplatser inom yrkesutbildningen kan sökas i den kontinuerliga ansökan året runt. Bekanta dig med kontinuerliga ansökans utbildningsutbud på TAI:s webbplats och fyll i ansökningsblanketten.