Sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla työskentely vaatii hyvää henkistä tasapainoa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Terveydentilavaatimukset perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta L5312017, OPH:n määräykseen opiskelijan terveydentilaa koskevista vaatimuksista 9.5.2018 OPH-5-2018 ja Valtioneuvoston asetukseen 138/2018 § 20, opiskelijan toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyvät edellytykset.

Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

 • psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä
 • veriteitse tarttuva sairaus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Opiskelijaksi hakeutujalta ja valitulta voidaan pyytää lääkärintodistus terveydentilasta.

Koulutuksen järjestäjällä on määrätyissä tilanteissa opintojen aikana oikeus pyytää nähtäväksi rikosrekisteriote, jos opinnot edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

 • Esteettömyys opiskelijaksi ottamisessa (L531/2017 40 §)
  Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä.
   
 • Huumausainetestaus (L531/2017 84 § ja 85 §)
  Huumausainetestauksesta säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelija on riippuvainen huumeista. Koulutuksen järjestäjä vastaa huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Huumausainetestiä koskevan todistuksen antamisesta kieltäytyminen ja huumausaineiden käyttö muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin voi johtaa perusteella kurinpidollisiin toimiin.
   
 • Opiskeluoikeuden peruuttaminen (L531/2017 81 §)
  Opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa, jos
  1. Opiskelija on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja on näin osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä. 
  2. On ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään täytä säädettyjä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (hakijoita voidaan pyytää ilmoittamaan, täyttävätkö he vaatimukset).
  3. Opiskelija on tutkintoa suorittamaan hakeutuessaan salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen ottamisensa opiskelijaksi.
   
 • Opiskelijaksi ottamiseen liittyvä tiedonsaanti (L531/2017 41 §)
  Hakijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan rokotussuoja (PDF)
Tartuntatautilain 48 § ja 55 § mukainen kysely (PDF)