Palaute ja arviointi

Palaute osaamisen kehittymisestä 

Palautteella ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa omien tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan itsearviointitaitoja. Oppimista ja työskentelyä sekä taitojen kehittymistä seurataan opiskelun kestäessä. Kun osaamista on riittävästi suhteessa tutkinnon perusteisiin, opiskelija ohjataan osoittamaan osaamisensa näyttöön.

Osaamisen arviointi

Näytössä tai muussa osaamisen arvioinnissa opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon osan arviointikriteereihin. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon osan mukaiset ammattitaitovaatimukset. Tarvittaessa osaamisen osoittamista voidaan täydentää.

Ammatillisissa tutkinnon osissa osaamista arvioi opettajan lisäksi työelämän edustaja.

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaaminen osoitetaan ammatillisen tutkinnon osan näytön yhteydessä tai osoittamalla osaaminen tehtävässä tai kokeessa.

Arvosanan korottaminen

Opiskelijalla on oikeus pyytää mahdollisuutta korottaa hyväksyttyä arvosanaa. Arvosanan korottamismahdollisuus koskee vain arvosana-asteikolla arvioituja (arviointipäätös) tutkinnon osia ja osa-alueita. 

Opiskelija voi tehdä arvioinnin arvosanan korottamisen oppiaikana tai myöhemmin, mikäli hän on hankkinut lisää osaamista ja kokee, että hänen osaamisensa on kehittynyt aiemman arvioinnin osoittamisen jälkeen. Oppiajan jälkeen arvosanan korottaminen on maksullista.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu 

Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista arvioijilta/arvioijalta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa osaamisen arvioinnin päätöksen tutkinnon osan tai osa-alueen arvioinnista. 

Opiskelija voi pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun arviointipäätös on kirjattu opiskelijan Wilmaan. TAIssa katsotaan opiskelijan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun opettaja on vienyt arvioinnin Wilmaan.

Arvioinnin tarkastamisen päätös ja mahdollisesti korjattu arviointipäätöksen tiedot kirjataan opiskelijan Wilmaan.

Jos opiskelija on tyytymätön arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen, niin hän voi pyytää siitä oikaisua asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti. Vastuuopettaja ohjaa opiskelijaa oikaisupyynnön tekemisessä ja oikaisupyynnön osoittamisessa oikealle työelämätoimikunnalle.