Ohjeet ja lomakkeet

Tehtävien tekeminen ja palauttaminen määräajassa on edellytys opintojen etenemiselle. Poissaolojensa ajalta opiskelija selvittää, mitä opinnoissa on tehty sekä seuraa opetussuunnitelmaansa. Opiskelija seuraa opintojen etenemistä osaamispistetasolla ja huolehtii omista opinnoistaan. Opiskelija on viime kädessä itse vastuussa omien opintojensa etenemisestä. Opettaja ja opinto-ohjaaja auttavat ja neuvovat, mutta opiskelijan on seurattava aktiivisesti oman oppimispolkunsa toteutumista. Mikäli osaamispisteitä ei ole riittävästi kunkin kevätlukukauden päättyessä, opiskelijan eteneminen opinnoissa voi estyä.

Tarkemmat yksityiskohdat voit lukea laista ammatillisesta koulutuksesta 531/2017. Laki löytyy internetistä Finlex-säädöstietopankista. Lain vastainen toiminta johtaa kurinpidollisiin toimiin, jotka käsitellään TEHO-ryhmässä.

Opiskelijan läsnäolo opetuksessa

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 )

Kaikista poissaoloista opiskelijan on aina ilmoitettava ryhmänohjaajalleen ja pyydettäessä toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus. Tämä koskee myös työssäoppimisjaksoja. Lisäksi työssäoppimisjaksoilla poissaoloista pitää ilmoittaa työssäoppimispaikan työpaikkaohjaajalle.

Opiskelijan osallistuminen tuntityöskentelyyn

Opiskelijalla tulee olla opintojen edellyttämät varusteet ja välineet mukana oppitunneilla.

Mikäli opiskelijalla ei ole työsuojelun edellyttämiä varusteita, opettaja voi antaa hänelle siitä huomautuksen tai tarvittaessa poistaa oppitunnilta. Jos opiskelija ei jatkossakaan ole asianmukaisesti varustautunut oppitunneilla, opettaja voi lähettää hänet koulutuspäällikön luokse selvittämään syytä toimintaansa.

Puhelimet/korvanappisoittimet

Kännyköiden/soittimien käyttö ja esillä pito on oppituntien aikana sallittu vain opettajan luvalla. Mikäli opiskelija rikkoo ohjetta, opettaja pyytää puhelimen /soittimen pois laittamista. Mikäli opiskelija häiritsee opetusta, opettaja voi poistaa opiskelijan oppitunnilta. (päivitetty 29.9.2021)

Kuvaaminen

Kuvaaminen oppitunneilla on kielletty ilman lupaa. Kuvattaville pitää kertoa, mihin tarkoitukseen kuvia aiotaan käyttää. Kuvia/tallenteita ei saa julkaista ilman niissä näkyvien henkilöiden suostumusta.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median palveluiden (Facebook, Twitter, Tumblr, erilaiset keskustelupalstat jne.) käyttö on sallittua oppitunneilla vain, jos se kuuluu oppitunnin sisältöön. Tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa myös sosiaalisessa mediassa. Muista, ettet koskaan saa pois mitään, mitä olet sosiaaliseen mediaan laittanut. Sosiaalisen median sisällöt voivat levitä nopeasti laajalle ja peruuttamattomasti. Jos julkaiseminen epäilyttää, ei kannata julkaista. Virheellisen tiedon ja asiattomuuksien levittämistä omasta oppilaitoksesta tai työssäoppimispaikasta, niiden henkilökunnasta ja opiskelutovereista kannattaa välttää. Vaitiolovelvollisuus työssäoppimisjaksojen potilas- ja muiden arkaluonteisten asioiden tai liikesalaisuuksien kohdalla on voimassa myös sosiaalisessa mediassa.

Kodin ja koulun yhteistyö

Opiskelijoiden huoltajille järjestetään kotiväeniltoja. On toivottavaa, että huoltajat ottavat yhteyttä ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Huoltajien tulee myös kirjautua Wilmaan.

Huolehdi omaisuudestasi

Oppilaitos ei korvaa opiskelijan kadottamia tai häneltä varastettuja opiskeluvälineitä, työvaatteita, työkaluja tai muita henkilökohtaisia tavaroita. Oman edun mukaista on säilyttää rahat ja arvoesineet mukana. Opiskelijalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain säädösten L1269/2013 mukaisesti.