Järjestyssäännöt

Turun ammatti-instituutin järjestyssäännöt 

Turun ammatti-instituutin (TAI) järjestyssääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle opiskelijalle ja työntekijälle turvallinen opiskeluympäristö ja työympäristö. Järjestyssäännöillä edistetään työrauhaa ja viihtyvyyttä sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja näin edesautetaan oppimis- ja kasvatustavoitteiden saavuttamista. 

Jokaisella Turun ammatti-instituutin opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Turun ammatti-instituutissa edistetään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Palvelualuejohtaja voi tarpeen mukaan antaa sääntöjä täydentäviä ohjeita. 

1. Järjestyssääntöjen noudattaminen ja sääntöjen rikkominen

1.1. Järjestyssääntöjä noudatetaan opiskeluun liittyvissä tiloissa, tilanteissa ja tilaisuuksissa. Työelämäjaksolla noudatetaan ensisijaisesti työpaikan järjestyssääntöjä. 

1.2. Järjestyssääntöjen rikkomisesta koulutuspäällikkö voi antaa opiskelijalle kirjallisen huomautuksen tai varoituksen. Tästä on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 85. pykälässä.  

Järjestyssääntöjen rikkomisesta on säädetty ammatillisen koulutuksen lain (531/2017) 85. pykälässä seuraavasti:

  • Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen huomautus tai varoitus.
  • Opiskelija voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
  • Opiskelija voidaan määrätä poistumaan. 
  • Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi. 
  • Opiskelijalta voidaan pidättää oikeus opiskeluun.  

2. Yleiset järjestyssäännöt päivittäisen työskentelyn eri tilanteissa 

2.1. Turun ammatti-instituutissa noudatetaan hyviä käytöstapoja, kunnioitetaan opiskelutovereita ja henkilöstöä, liikutaan rauhallisesti ja käytetään asiallista kieltä. 

Kaikenlainen alkuperään, sukupuoleen, uskontoon, ikään, kieleen, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn pohjautuva kiusaaminen tai häirintä ja seksuaalinen häirintä on kielletty.  

2.2. Koulualueen siisteydestä huolehtiminen kuuluu kaikille. Roskaaminen on kielletty. 

3. Opinnot, poissaolot ja plagiointi

3.1. Opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaiseen opetukseen, ohjaukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen. 

Opiskelijan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä noudattaa annettuja ohjeita. Opiskelijalla tulee olla opintojen edellyttämät varusteet ja välineet mukana oppitunneilla.

3.2. Opiskelijan pitää ilmoittaa poissaolostaan ilman viivytystä vastuuopettajalleen. Pyydettäessä opiskelijan täytyy toimittaa lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus. Tämä koskee myös työelämäjaksoja. Työelämäjaksoilla poissaoloista pitää ilmoittaa opettajalle ja työelämäjakson työpaikkaohjaajalle. 

3.3. Vastuuopettaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä ja poissaoloja. Poissaolojen toistuessa tai jatkuessa tai jos opinnot eivät etene, vastuuopettaja ohjaa opiskelijan varhaisen tuen tapaamiseen (VARPU) sekä tarvittaessa edelleen tehostetun tuen tapaamiseen (TEHO). 

3.4. Henkilökuntaan kuuluva voi määrätä opiskelijan poistumaan, jos hän häiritsee opetusta tai käyttäytyy väkivaltaisesti tai toisen henkeä ja terveyttä vaarantavasti. Opiskelija voidaan määrätä poistumaan koulutuksen järjestäjän tilaisuudesta tai jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. 

Opiskelijaan, joka ei noudata poistumismääräystä, sovelletaan säädöksiä, jotka on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa.

3.5. Mikäli opiskelija poistuu luvatta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesta oppimisympäristöstä, ei hänen opiskeluunsa liittyvä vakuutusturva ole voimassa.

3.6. Plagiointi ja lunttaus ovat kiellettyjä. Lunttauksesta eli vilpistä kokeessa, tulee hylätty ja koe täytyy uusia. Plagiointi, eli toisen työn esittäminen omana työnään, on myös vilppiä. Jos vilppi on törkeää tai toistuvaa, voi koulutuspäällikkö antaa varoituksen.

4. Mobiililaitteiden käyttäminen ja sosiaalinen media

4.1. Mobiililaitteiden häiritsevä käyttäminen opetustilanteissa on kielletty. 

Sosiaalisen median palveluiden käyttö on sallittua oppitunneilla vain, jos se kuuluu oppitunnin sisältöön. Tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa myös sosiaalisessa mediassa. Virheellisen tiedon ja asiattomuuksien levittäminen oppilaitoksesta tai työssäoppimispaikasta ja niiden henkilökunnasta tai opiskelutovereista on kiellettyä. Vaitiolovelvollisuus koskee työssäoppimisjaksojen potilasasioita, muita arkaluontoisia asioita tai liikesalaisuuksia myös sosiaalisen median osalta. 

4.2. Opetustilanteissa kuvaaminen ja äänittäminen edellyttävät lupaa opettajalta, työpaikkaohjaajalta, asiakkailta ja opiskelukavereilta. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Kuvattaville pitää kertoa, mihin tarkoitukseen kuvia aiotaan käyttää. Kuvia tai tallenteita ei saa julkaista ilman niissä näkyvien henkilöiden suostumusta. 

5. Omaisuus ja varusteet

5.1. Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta on välittömästi ilmoitettava opettajalle tai muulle henkilökunnalle. Omaisuuden vahingoittamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Oppilaitos ei vastaa oppilaitoksen tiloihin jätetystä omaisuudesta.  

Opiskelijan tulee pitää hyvää huolta oppilaitoksen antamista tai lainaamista tavaroista ja työasusta. Työasua saa käyttää koulualueen ulkopuolella vain opetukseen tai työtehtäviin liittyvissä asioissa.  

Oppilaitos ei korvaa opiskelijan kadottamia tai häneltä varastettuja opiskeluvälineitä, työvaatteita, työkaluja tai muita henkilökohtaisia tavaroita. Opiskelijalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko. 

6. Työturvallisuus ja tapaturmat

6.1. Opiskelija on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen ja opettajan antamia työturvallisuutta koskevia ohjeita. 

Mikäli opiskelija ei noudat turvallisuudesta annettuja ohjeita, opettaja poistaa opiskelijan tilasta. Mikäli opiskelijalla ei ole työsuojelun edellyttämiä varusteita, opettaja voi antaa hänelle huomautuksen tai tarvittaessa poistaa oppitunnilta.  

Tapaturmasta ja turvallisuuspuutteista tulee välittömästi ilmoittaa opettajalle tai terveydenhoitajalle.  

7. Liikennesäännöt ja kulkuneuvojen käyttäminen oppilaitoksen piha-alueella

7.1. Ylimääräinen kulkuneuvoilla (auto, skuutti, pyörä, mopo, moottoripyörä) ajaminen on kielletty. 

Kulkuneuvojen pysäköinti ja säilyttäminen tapahtuu koulupäivän aikana niille varatuissa paikoissa.

Liikenteessä ja pysäköinnissä oppilaitoksen alueella noudatetaan liikennesääntöjä sekä mahdollisia koulutusyksikön antamia lisäohjeita.

8. Alkoholi, huumausaineet, tupakkatuotteet ja vaaralliset esineet ja aineet 

8.1. Alkoholin sekä huumaavien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleskeleminen opiskelupaikoissa ja oppilaitoksen tilaisuuksissa on ehdottomasti kielletty.  

8.2. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta. 

Oppilaitokseen ei saa myöskään tuoda esinettä eikä pitää hallussa esinettä tai ainetta, joka soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

8.3. Turun ammatti-instituutti on savuton. Tupakointi ja tupakanomaisten tuotteiden käyttö on kielletty oppilaitoksen alueella, pääporttien välittömässä läheisyydessä ja oppilaitoksen tilaisuuksissa. 

Oppilaitoksen opettajalla ja koulutuspäälliköllä on oikeus työpäivän aikana tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, sekä tarvittaessa ottaa vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa. Tarkastuksessa noudatetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säädöksiä.  

Palvelualuejohtaja on hyväksynyt järjestyssäännöt noudatettavaksi 1.4.2022 lukien. Järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi.