Kansainvälisyyspolku

Kerää kansainvälistä osaamista ulkomailla tai suorita kotikansaivälisyyden opinto Suomessa

Kansainväliseen toimintaan voi osallistua kotimaassa tai lähtemällä vaihtoon. Jos haluat tehdä osan opinnoistasi ulkomailla oman alan työpaikassa tai oppilaitoksessa, voit suorittaa vaihdossa valinnaisen kansainvälisyysosaamisen tutkinnonosan. Kotikansainvälisyysopinnon voit suorittaa esimerkiksi tuutoroimalla TAIn ulkomaalaisia vieraita tai vaihto-opiskelijoita tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöprojektiin.

Kysy lisää kansainvälisyyden opinnoista koulutalosi kv-vastuuopettajalta tai kv-koordinaattorilta.

Vaihdon täytyy sopia osaksi opintoja - aloita keskustelemalla opettajasi kanssa

Voit hakea vaihtoon, jos

 • olet hoitanut opintosi asiallisesti ja ajallaan
 • olet yli 18-vuotias, kun vaihto alkaa
 • osaat ja uskallat käyttää englantia tai muita kieliä
 • terveytesi on tasapainossa ja voit pärjätä ulkomailla itsenäisesti.

Aloita vaihdon suunnittelu HOKS-keskustelussa vastuuopettajasi kanssa. Keskustelkaa siitä, milloin olisi hyvä aika lähteä vaihtoon. Kansainvälinen työelämäjakso sopii yleensä opintojen loppupuolelle, kun olet jo näyttänyt osaamistasi kotimaan työpaikoilla.

Päättäkää opettajan kanssa, teetkö ulkomaanjakson aikana Kansainvälisissä työtehtävissä toimiminen -tutkinnonosan vai kuuluuko vaihto johonkin muuhun ammatilliseen, vaihtoon sopivaan tutkinnonosaan. Kirjatkaa vaihtosuunnitelma Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi eli HOKS:iin. Muista, että HOKS-suunnitelmaa voi muuttaa monta kertaa opintojen aikana.

Sopikaa opettajan kanssa ennen vaihtoa myös opintojen suoritustavoista, yhteydenpidosta jakson ohjaavan opettajan kanssa vaihdon aikana sekä arvioinneista. Voit kysyä myös vaihtoon sopivista yto-opinnoista esimerkiksi kieltenopettajiltasi.

Valmentautuminen ulkomaanjaksolle- opinto (1 osp) on vaihtoonlähtijän pakollinen valmennus

Kaikki opiskelijat, jotka saavat TAI:lta apurahaa vaihtoa varten, osallistuvat pakolliselle valmennuskurssille.

Kurssin osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • perehtyy ulkomaanjaksoa koskeviin matkustus- ja turvallisuusjärjestelyihin sekä vaihdon asiakirjoihin
 • tekee valmennuksen aikana englanninkielisen CV:n ja motivaatiokirjeen
 • pohtii eri maiden työkulttuurien sekä tapojen eroavaisuuksia
 • valmistautuu kertomaan osaamisestaan, koulutuksestaan ja Suomesta englanniksi.

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Valmistautuminen kansainvälisessä työympäristössä toimimiseen

Opiskelija:
 • etsii tietoa ja perehtyy kansainväliseen työympäristöön ja tulevaan työtehtävään
 • perehtyy työtehtävään liittyvien maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • huolehtii kansainvälisessä työtehtävässä tarvittavista järjestelyistä ja asiakirjoista
 • selvittää ja sopii työtehtävän tavoitteet ja sisällöt
 • ottaa huomioon työympäristöön ja -tehtävään liittyvät vaatimukset, tarpeet ja aikataulun

Vuorovaikutus kansainvälisessä työympäristössä

Opiskelija:
 • toimii vuorovaikutuksessa kansainvälisen työyhteisön ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa
 • käyttää toimialansa keskeistä sanastoa vieraalla kielellä
 • jakaa osaamistaan kansainvälisessä työympäristössä
 • käyttää eri viestintäkanavia vastuullisesti
 • toimii eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
 • toimii työkulttuurin mukaisesti

Työskentely kansainvälisessä ympäristössä

Opiskelija:
 • noudattaa sovittuja työaikoja ja toimintatapoja
 • toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
 • noudattaa työtehtäviin liittyviä määräyksiä ja ohjeita
 • huomioi terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
 • toimii vastuullisesti ja eettisesti
 • toimii tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen

Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen ja jakaminen

Opiskelija:
 • arvioi kansainvälisessä työtehtävässä hankitun osaamisen merkitystä urallaan
 • hyödyntää kansainvälistä osaamistaan työssään
 • arvioi työtehtävään liittyvien maiden työmenetelmien ja toimintakulttuurien vaikutuksia työn sujuvuuteen ja lopputulokseen
 • jakaa kansainvälistä osaamistaan työyhteisössä

Kotikansainvälisyys, valinnainen osa-alue (2 osp)

Voit suorittaa kotikansainvälisyysosa-alueen Suomessa esimerkiksi:

 • tuutoroimalla TAIn kansainvälisiä vieraita tai ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita
 • osallistumalla virtuaaliseen kansainväliseen yhteistyöprojektiin
 • osallistumalla eri kulttuureja ja kansainvälisyyttä esittelevien tapahtumien tai projektien toteutukseen Suomessa

Kotikansainvälisyys on hyvä tapa kasvattaa omaa kansainvälisyys- ja kulttuuriosaamista Suomessa. Osa-aluee suorittamisesta sovitaan aina oman opettajan kanssa. Osa-aluetta ei voi valita ja suorittaa milloin tahansa, vaan se pitää aina sitoa sopivaan projektiin, kansainväliseen tapahtumaan tai vierailuun.

Kotikansainvälisyyden osaamistavoitteet:

Opiskelija: 

 • toimii aktiivisena kansalaisena monikulttuurisessa tai kansainvälisessä ympäristössä tai työyhteisössä 
 • osoittaa kommunikaatio-osaamista, viestintä- ja yhteistyötaitoja vieraalla kielellä / monikulttuurisessa kontekstissa 
 • tiedostaa oman kulttuuritaustansa merkityksen sekä eri kulttuurien moninaisuuden ja osaa toimia kunnioittavasti eri tilanteissa 
 • suunnittelee ja toteuttaa opintoon liittyvän tuotoksen, palvelun tai tapahtuman 
 • arvioi ja raportoi toimintaansa.