Työelämäpalaute

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otettiin käyttöön 1.7.2021 alkaen. Työelämäpalaute on valtakunnallinen kysely kaikille ammatillisen koulutukseen osallistuville työpaikoille, joissa on ollut oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelijoita. Kysely perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 1244/2020.

Työelämäpalaute koostuu kahdesta erillisestä kyselystä ja vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia.

Työpaikkaohjaajakysely

 • Lähetetään työpaikkaohjaajalle kuukauden 1. tai 16. päivä, opiskelijan työpaikkajakson päätyttyä.
 • Linkki kyselyyn tulee sähköpostiin ja puhelimeen.
 • Sähköpostin lähettäjä on noreply@opintopolku.fi, joka näytetään vastaanottajalle muodossa Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen.
 • Linkkiä voidaan välittää eteenpäin työpaikalla.

Työpaikkakysely

 • Lähetetään kaksi kertaan vuodessa, ensimmäisen kerran tammikussa 2022.
 • Lähetetään työpaikan yhteyshenkilölle.
 • Linkkiä voidaan välittää eteenpäin työpaikalla.

Kyselyn tulosten hyödyntäminen

Turun ammatti-instituutissa kyselyjen tuloksia käytetään työpaikkojen ja oppilaitoksen yhteistyön kehittämiseen. Valtakunnallisesti kyselyjen tuloksia käytetään ammatillisen koulutuksen kehittämiseen, laadunvarmistamiseen sekä rahoituksen jakoperusteena.

Valtakunnallisia anonyymejä tuloksia voi tarkastella OPH:n tilastopalvelu Vipusesta:

Työpaikkaohjaajakyselyn kysymykset

 • Yhteistyö oppilaitoksen kanssa oli sujuvaa.
 • Oppilaitos varmisti etukäteen opiskelijan riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen (esimerkiksi aiempi osaaminen, työelämävalmiudet, sopivuus opintojen vaiheeseen ja urasuunnitelmiin).
 • Oppilaitos varmisti, että työtehtävät edistävät opiskelijan oppimista suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti.
 • Oppilaitos varmisti, että työpaikkaohjaajilla tai mentorilla oli tiedossa opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjatut tavoitteet 
 • Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen.
 • Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan osaamisen kehittymisen arvioimiseen ja palautteen antamiseen opiskelijalle.
 • Oppilaitoksella on kyky kehittää työelämässä oppimista saamansa palautteen perusteella.
 • Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.
 • Jos työpaikalla/yrityksessä järjestettiin näyttö: Oppilaitos tarjosi riittävästi perehdytystä opiskelijan näytön arviointiin.
 • Jos työpaikalla/yrityksessä järjestettiin näyttö: Näytön toteutus yhteistyössä oppilaitoksen kanssa onnistui hyvin.

Työpaikkakyselyn kysymykset

 • Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on sujuvaa. 
 • Oppilaitos tiedottaa hyvin ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista.
 • Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen tapaan hoitaa oppisopimusten ja koulutussopimusten laadintaan liittyvät käytännön asiat.
 • Oppilaitos järjestää työelämässä oppimisen työpaikan tarpeet huomioiden.
 • Oppilaitos tarjoaa mahdollisuutta ennakoida työpaikkamme osaamisen kehittämistarpeita ja sen avulla kehittää toimintaamme.
 • Voisimme rekrytointitilanteessa palkata tästä oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita.
 • Oppilaitoksella on kyky kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella.
 • Voimme suositella oppisopimus- ja koulutussopimusyhteistyötä oppilaitoksen kanssa.
 • Olemme tyytyväisiä oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista.
 • Oppilaitoksen tarjoaman tutkinnon osien sisältö vastaa alamme osaamistarpeita.
Asiasanat: