Oppimot toimivat Turun ammatti-instituutissa neljässä koulutalossa tarjoten opiskelijoille matalan kynnyksen ohjauspalveluja, mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun ja tukea opintoihin. 6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeessa kehitetty Oppimo-toimintamalli tarjoaa uudenlaisen ympäristön oppimiselle.

6AIKA: 365/12 – AINA AVOIN AMMATILLINEN OPPILAITOS -HANKE:

Koko hankkeen tavoitteena on ollut kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin, ketterämmin. 

Mallin kaikki sisällöt ja ratkaisut löydät osoitteesta: www.polkuammattiin.fi

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2017-31.12.2020

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot:

  • Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti
  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Koulutuskuntayhtymä OSAO

365/12-hankkeen yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena ovat olleet fyysiset oppisympäristöt. TAIssa lähdettiin luomaan uutta oppimisympäristöä, jossa opiskelu on aina mahdollista ja jossa ohjaus olisi mahdollisimman henkilökohtaista. Oppimisympäristöä, johon opiskelijan on mahdollista tulla työelämäjakson aikana, työpäivän jälkeen jatkamaan muita opintoja ja saamaan tarvittaessa ohjausta. Oppimisympäristöä, johon opiskelija voisi tulla antamaan näytön osaamisestaan tai tulla opiskelemaan itsenäisesti omassa rauhassa. Tälle konseptille annettiin nimeksi Oppimo. 

Oppimoiden tilanne tällä hetkellä

TAIn ensimmäinen Oppimo perustettiin Ruiskadun kampukselle (ent. Uudenmaantien koulutalo) keväällä 2019. Ruiskadun Oppimo on tiloiltaan suurin, mikä mahdollistaa tilan monipuolisen käytön mm. yritysyhteistyötapahtumien järjestämiseen. Oppimon opetuksen ja ohjauksen painopistealueet ovat alusta asti olleet yto-pajoissa ja erityisopetuksen eri tukitoimissa. Opiskelijat ovat osallistuneet aktiivisesti pajoihin, joista suosituin on ollut matikkapaja. Ruiskadun kampuksen Oppimon yhteyteen on myös rakennettu henkilökunnan ohjaustekniikan koulutuskeskus SpaceLab. 

Oppimo-malli on hioutunut ja toiminta laajentunut Ruiskadun kampukselta kolmeen koulutaloon.  Peltolan Oppimossa toiminta pyörähti vauhdilla käyntiin lokakuussa 2019. Peltolassa Oppimossa hyödynnetään samanaikaisopetuksen mahdollisuuksia. Oppisopimusopiskelijat ovat olleet aktiivisesti suorittamassa opintojaan eteenpäin. Ensimmäisten kuukausien aikana osaamispisteitä saatiin kasaan hurjat 450. Oppimon toimintaa toteutetaan normaalissa luokkatilassa, sillä varsinainen Oppimo jäi kättelyssä liian pieneksi. 

Lemminkäisenkadun Oppimo tekee yhteistyötä Aninkaisten koulutalon kanssa. Aninkaisten koulutalon opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää Lemminkäisenkadun Oppimon palveluja.  

Juhannuskukkulan Oppimo on vielä hioutumisvaiheessa, se on uusin TAIn Oppimoista. Fyysiset tilat ovat olemassa ja tekniikka kunnossa. Tilojen viihtyvyyden lisääminen ja eri toimintojen mahdollistaminen ovat seuraavia kehittämisvaiheita. Opiskelijoilla on jo mahdollisuus käyttää Juhannuskukkulan Oppimon palveluita ja edistää opintojaan siellä eteenpäin. Erityisesti jatkuvan haun opiskelijat ovat löytäneet tiensä Oppimoon. 

Oppimoiden yhteyshenkilöt ja oppimokoordinaattori 

Oppimoiden tarjoamat palvelut on rakennettu yksikön tarpeista lähtien, minkä vuoksi ne vaihtelevat koulutaloittain. Oppimot tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Toimintamallien jakamista ja yhteisen oppimokulttuurin muodostamista tukemaan on jokaiseen Oppimoon valittu oma yhteyshenkilö ja koko TAIn tasoisesta toiminnasta vastaava oppimokoordinaattori. Yhdessä yhteyshenkilöiden kanssa koordinaattori jakaa tietoa, hyviä käytänteitä ja kehittää oppimotoimintaa. Yhteyshenkilöiden ja koordinaattorin tehtävät ja toiminnan resursointi on päätetty TAIn johtoryhmässä (6.10.2020).

Syksyn kyselyt 

Oppimoissa työskenteleville opetus- ja ohjaushenkilöstölle tehtyyn kyselyyn vastasi 28 henkilöä. Vastauksista nousi esiin mm. opintojen suorittamisen joustavuuden tärkeys:

  • "Oppimo auttaa opintojen henkilökohtaistamisessa. Jatkuvan haun opiskelijoille toiminta on ihan elinehto, mutta myös opintojaan täydentävät ovat hyötyneet toiminnasta.
  • "Opiskelija saa henkilökohtaista tukea ja uskaltaa kysyä asioita, joita luokassa ei ole uskaltanut. Opettaja on tavoitettavissa helposti pienenkin asian vuoksi. "
  • "Ei tarvitse selviytyä kaikista tehtävistä yksin vaan saa tukea YTO-aineiden suorittamiseen. Oppimossa osaamista myös tunnistetaan ja tunnustetaan; kun se tehdään keskitetysti yhdessä paikassa, työnjako on selkeä kaikille."

Opiskelijoille suunnattuun kyselyyn saatiin 52 vastausta, joita tuli kaikista TAIn Oppimoista. Opiskelijat kokivat tärkeäksi, että tila on rauhallinen ja opettaja on läsnä. Erityisopetuksen järjestäminen Oppimon yhteyteen on koettu hyväksi ja tarpeelliseksi. Opiskelijat kaipaavat henkilökohtaista opetusta myös edetessään opinnoissa nopeampaan tahtiin.  Itsenäinen opiskelu kiinnostaa yhä useampia ja opintojen suorittaminen oman aikataulun puitteissa. Erityisesti opintojen ohessa työssäkäyvät kaipaavat joustavuutta opiskeluun ja että opiskelumateriaali olisi saatavilla verkossa. 

Oppimojen toiminta jatkuu 

Lähdettiin luomaan jotain ihan uutta. Uusi on otettu vastaan vaihtelevasti - kuten aina, mutta ehdottoman positiivisesti. Oppimoiden merkitys ja verkkomateriaalien tärkeys korostuivat erityisesti kevään 2020 myötä. Opiskelijat ja Oppimoissa työskentelevät pitävät niitä tärkeinä, joten Oppimot jäävät elämään TAIssa myös hankkeen päätyttyä.

Lisää tietoa Oppimoista:
Juha Pusa, kehittäjäopettaja
Satu Hovi, osallisuuskoordinaattori